Etický kódex spoločnosti

Etický kódex je základnou normou programu Compliance spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, ktorý definuje pravidlá etického správania a súbor opatrení a interných noriem, ktorých dodržiavanie zabezpečuje etické štandardy podnikania.

 

Etický kódex upravuje správanie a prístup zamestnancov predovšetkým v oblastiach:

– etického správania a firemnej kultúry (správanie v súlade so zákonmi, vzájomný rešpekt, poctivosť a integrita, zodpovednosti a kontroly vedúcich zamestnancov a i.)

– vzťahu k obchodným partnerom a tretím subjektom (právo na konkurenciu, kartelové právo, obchodné rokovania, obstarávanie a vyjednávanie obchodných vzťahov, poskytovanie darov)

– zamedzenie konfliktu záujmov (spoluúčasť zamestnancov na firmách, vedľajšie práce i.)

– zaobchádzanie s informáciami (záväzky mlčanlivosti a i.)

 

Anonymná etická linka Tell Us

Každý zo zamestnancov, ale aj obchodný či neobchodný partner, môžu vzniesť sťažnosť alebo poukázať na okolnosti, z ktorých možno vyvodiť, že došlo k porušeniu etických pravidiel. Jedným z nástrojov je anonymný etická linka Tell Us, na ktorú môže každý oznámiť svoje prípadné poznatky alebo podozrenia z neetického správania v koncerne. Každý podnet zaznamenaný na etickej linke Tell Us je detailne vyšetrený a v prípade potreby sú prijaté opatrenia na nápravu. Všetky podklady, týkajúce sa vyšetrovania, sú dôverné. Všetky informácie oznámené prostredníctvom etickej linky sú zabezpečené proti zneužitiu, riadne archivované a uchovávané v súlade so zákonnými povinnosťami na ochranu osobných údajov.