Informácia o spracúvaní osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov

v spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava

 

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 420 494, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, Odd.: Sa, vložka 119/T (ďalej len „Agropodnik a.s. Trnava“ alebo „naša spoločnosť“), je prevádzkovateľom Vašich osobných údajov, čo znamená, že určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov, vykonáva spracovanie Vašich osobných údajov a nesie za toto spracovanie zodpovednosť.

V tomto dokumente nájdete všeobecné informácie o spôsobe spracovania osobných údajov našou spoločnosťou a ďalej informácie o niektorých najčastejších druhoch spracovania osobných údajov, ku ktorým dochádza pri činnosti spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava a ktoré spoločnosť spracováva v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

Nižšie nájdete:

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ  OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

II. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

III. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

IV. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

V. RIZIKÁ A ODPORÚČANÉ POSTUPY

 

Naša spoločnosť vykonáva aj ďalšie spracovanie osobných údajov, ale poučenie o takýchto spracovaniach poskytuje už adresne iba dotknutým osobám.

I. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracúvaní osobných údajov rešpektujeme všetky práva dotknutých osôb, pričom naša spoločnosť dodržiava najmä tieto zásady:

 • osobné údaje sú spracovávané korektne, zákonne a transparentným spôsobom;
 • zhromažďovanie osobných údajov je vykonávané výhradne na legitímne účely a spracovanie je vykonávané spôsobom, ktorý je s týmito účelmi zlučiteľný;
 • pri spracúvaní osobných údajov sa obmedzujeme na nevyhnutné minimum postačujúce pre naplnenie stanovených účelov;
 • k zabezpečeniu osobných údajov pri ich spracúvaní prijímame všetky rozumné a dostupné opatrenia;
 • spracovávame iba presné a aktualizované osobné údaje, nepresné alebo nadbytočné údaje opravujeme alebo sa vymazávajú;
 • osobné údaje sú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sa údaje spracúvajú;
 • spracúvanie osobných údajov prebieha iba spôsobom, ktorý zabezpečuje náležité zabezpečenie osobných údajov, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technicko-organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracúvaním, náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Aké osobné údaje spracovávame?

Pre nami stanovené účely spracovávame najmä tieto kategórie osobných údajov:

– identifikačné a adresné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa (bydlisko, doručovacia alebo iná kontaktná adresa), u fyzickej osoby podnikateľa aj obchodné meno či dodatok pripojený k menu, miesto podnikania a IČO,

– elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, fax, e-mailová adresa, ID dátové schránky,

– iné elektronické údaje: IP adresa, lokačné údaje, údaje odovzdané z internetového prehliadača zákazníka atď.,

– ďalšie osobné údaje potrebné pre plnenie zmluvy: číslo bankového účtu, fakturovaná suma atď.,

– informácie o bonite a dôveryhodnosti: záznamy o plnení platobných povinností vrátane informácií z verejných registrov.

Ako získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame od Vás, od tretích osôb, z verejne dostupných zdrojov alebo z vlastnej činnosti. Ak osobné údaje získavame od Vás, vždy Vás informujeme o tom, či je poskytnutie osobného údaju zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a či máte povinnosť osobné údaje poskytnúť, a o možných dôsledkoch neposkytnutia osobných údajov.

Od Vás, najmä:

– na základe Vašich žiadostí a v rámci rokovaní o uzavretí zmluvy;

– pri telefonickej komunikácii;

– pri osobnej alebo písomnej komunikácii s Vami, vrátane komunikácie elektronickými prostriedkami (e-mailom).

Od tretích osôb, najmä:

– od orgánov štátnej správy či od tretích osôb pri plnení našich právnych povinností alebo na základe osobitných právnych predpisov;

– od spolupracujúcich tretích osôb.

Z verejne dostupných zdrojov, najmä:

– zo sociálnych sietí a internetu, ak údaje sami zverejníte;

– z obchodného registra;

– z  centrálneho registra exekúcií.

Z vlastnej činnosti:

– pri hodnotení údajov, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich produktov či služieb.

Na aké účely spracovávame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracovávame iba v rozsahu potrebnom na daný účel a po dobu, ktorá je nevyhnutná pre splnenie daného účelu. Po splnení účelu môžeme Vaše osobné údaje spracovávať na iné účely, než na ktoré boli zhromaždené. Rovnako o týchto iných účeloch Vás vždy informujeme.

Vaše osobné údaje spracovávame najmä:

 1. a) na účely uzatvorenia zmlúv, na účely plnenia zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a pri vybavovaní Vašich žiadostí,
 2. b) na účely plnení našich právnych povinností,
 3. c) na účely našich oprávnených záujmov.

 

Akým spôsobom spracovávame Vaše osobné údaje a ako sú osobné údaje zabezpečené?

Pri spracúvaní osobných údajov postupuje naša spoločnosť vždy tak, aby Vaše osobné údaje boli dobre zabezpečené a nemohli byť zneužité. Spracovanie Vašich osobných údajov môže byť aj manuálne aj automatizované.

Automatizované spracovanie prebieha v informačných systémoch spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava popr. v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje sú spracovávané predovšetkým príslušnými zamestnancami spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, ktorí k osobným údajom potrebujú mať prístup na plnenie svojich pracovných povinností a ktorí sú zaviazaní k zachovávaniu mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach a údajoch, o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej práce.

Okrem toho majú prístup k Vašim osobným údajom aj zamestnanci našich sprostredkovateľov, a to len v rozsahu potrebnom na výkon ich činnosti pre našu spoločnosť. So všetkými našimi sprostredkovateľovi vždy uzatvárame písomnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, ktorá obsahuje záruky pre bezpečnosť Vašich osobných údajov.

Aké sú Vaše práva?

Kedykoľvek počas spracovania Vašich osobných údajov môžete využiť nasledovné práva:

 • právo na prístup k Vašim osobným údajom a na obstaranie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame,
 • právo na opravu a doplnenie Vašich osobných údajov v prípade, že zistíte, že o Vás spracovávame nesprávne alebo nepresné osobné údaje,
 • právo na výmaz Vašich osobných údajov v prípade, že sú naplnené podmienky ustanovené právnymi predpismi,
 • právo na obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov, kedy na Vašu žiadosť môžeme za určitých legislatívou stanovených podmienok obmedziť nakladanie s Vašimi osobnými údajmi,
 • právo na prenesiteľnosť Vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi v prípade, že spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu alebo na účely plnenia zmluvy a zároveň je spracovanie automatizované,
 • právo na námietku proti spracovaniu osobných údajov, ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávnených záujmov našej spoločnosti. V prípade, že vznesiete námietku, nebudeme spracovávať Vaše osobné údaje do tej doby, kým nepreukážeme závažné dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov. V prípade spracovania osobných údajov pre ponuku našich produktov a služieb spracovanie Vašich osobných údajov z tohto titulu po vznesení námietky okamžite ukončíme.

Ak obdržíme žiadosť na uplatnenie Vášho hore uvedeného práva, budeme informovať žiadateľa o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Táto lehota sa môže v prípade potreby a vzhľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Naša spoločnosť nie je v určitých prípadoch ustanovených Nariadením povinná úplne alebo čiastočne žiadosti vyhovieť. Bude to najmä v prípade, ak bude žiadosť zjavne nezmyselná alebo neprimeraná, resp. ak sa bude opakovať. V takýchto prípadoch môžeme

 • uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo formou alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo
 • odmietnuť žiadosti vyhovieť.

Ak obdržíme uvedenú žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o totožnosti žiadateľa, môžeme ho požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie jeho totožnosti.

Informácie o tom, že u nás subjekt údajov uplatnil svoje práva a ako sme jeho žiadosť vybavili, si primeranú dobu (zvyčajne 3-4 roky) uložíme na účel dokladovania tejto skutočnosti, na štatistické účely, zlepšovanie našich služieb a ochranu našich práv. V prípade, keď sa dotknutá osoba domnieva, že spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava spracováva jeho osobné údaje neoprávnene či inak porušuje jeho práva, má právo podať sťažnosť na dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27) a má právo požiadať aj o súdnu ochranu. Ďalej by sme Vás chceli informovať, že nevykonávame žiadne rozhodovanie založené výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ktoré by pre Vás malo právne účinky.

II. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

 

Toto poučenie zhŕňa základné zásady spracovania osobných údajov zo strany spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, ak ide o osobné údaje skutočných alebo potenciálnych zmluvných partnerov – fyzických osôb.

Prehľad spracúvaných (typov) údajov a ich zdroje.

Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb (ďalej len „partner“), ktoré bude spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava spracovávať, zahŕňajú predovšetkým údaje poskytnuté týmito osobami (obvykle meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu, kontaktné údaje (e-mailovú adresu a telefónne číslo), dátum narodenia, údaje uvedené v zmluve, fakturácia a platba (dlžnej) sumy, údaje o prebiehajúcom plnení a komunikácia s partnermi (alebo ich zamestnancami). V súvislosti s komunikáciou s partnerom si spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava môže ukladať aj niektoré technické údaje, teda čas vykonanej komunikácie s partnerom a IP adresu, z ktorej bude zaslaná.

Účely spracovania

Primárnym účelom spracovania osobných údajov zmluvného partnera bude uzatvorenie a plnenie uzatvorenej zmluvy. V tejto súvislosti sa budú údaje naďalej používať na evidenciu a na riadne plnenie zmluvných vzťahov spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, pre kontrolu činnosti našich zamestnancov, na štatistické účely, ďalší rozvoj služieb spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava a to buď služby, ktoré sa týkajú uzavretej zmluvy, alebo vnútorných administratívnych postupov v spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, k vymáhaniu pohľadávok a na ochranu práv spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou činnosťou. Údaje (najmä získané z komunikácie s partnerom, ako je IP adresa a čas komunikácie) budú používané aj za účelom IT bezpečnosti spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava.

Ďalej budú osobné údaje partnera užívané spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava za účelom plnenia jej právnych povinností, najmä podľa predpisov upravujúcich vedenie účtovníctva a daní, predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (a to ako partnera či osôb za neho konajúcich), predpisov o regulácii reklamy a pod..

Právny základ spracovania

Právnym základom spracovania osobných údajov partnerov je nevyhnutnosť plnenia zmluvy (vrátane vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava (podmienené záujmom na evidenciu zmluvných vzťahov a záujmom na ochrane ich práv proti protiprávnej činnosti vrátane IT bezpečnosti a ďalší rozvoj produktov či služieb spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava) a tretích osôb (najmä ďalších zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnení, na ktorom sa bude podieľať aj partner) a plnenie zákonných požiadaviek (najmä prevencia mimozmluvnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä Zákon  a Nariadenie, vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov.

Právo na námietku

Pokiaľ je právnym dôvodom na spracovanie osobných údajov partnera oprávnený záujem spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava  (ide najmä o spracúvanie údajov na účely IT bezpečnosti, na štatistické účely a ďalší rozvoj dodávateľsko-odberateľských vzťahov spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava a ochranu práv spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava a tretích osôb), má partner z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takom prípade nebude spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava takéto osobné údaje ďalej spracovávať, ak nebudú dané závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami partnera alebo jeho právami a slobodami, alebo ak nebudú spracovávané pre určenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.

Námietku proti spracovaniu môže partner vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie, alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu oou@agptt.sk . V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava nemala údaje spracovávať.

Doba, po ktorej budú údaje spracovávané

Osobné údaje budú spracovávané po primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania (napr. zmluvy budú štandardne evidované po dobu 10 rokov od ich zániku). Ak je doba spracovania stanovená legislatívou, budú osobné údaje spracovávané po takú dobu, pokiaľ ďalej uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania.

Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov sa bude ďalej vychádzať najmä z týchto hľadísk

 • dĺžky premlčacej doby,
 • pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov,
 • obvyklých postupov na trhu,
 • pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a
 • prípadných odporúčaní dozorných orgánov.

Aktualizácia údajov

Za účelom aktualizácie údajov je možné spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava kontaktovať na nižšie uvedených kontaktoch, najlepšie e-mailom na oou@agptt.sk

 

Ako bude spracovanie prebiehať a jeho následky

Väčšina spracovania prebieha počítačovo, takže Vaše údaje budeme zvyčajne spracovávať v počítačovom systéme (napr. v rámci aplikácie Outlook pokiaľ ide o e-maily, v našom účtovnom systéme, pokiaľ ide o údaje potrebné pre fakturáciu a pod.). Tým samozrejme nie je vylúčené ani spracovanie písomností v kartotékach, ako je systém pre uloženie papierových zmlúv či kartotéky vizitiek, ktoré si vedú našu jednotliví zamestnanci.

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava bude osobné údaje spracovávať najmä vo svojich počítačových systémoch a počítačových systémoch sprostredkovateľov. Písomnosti bude spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava spracovávať vo svojej kartotéke. Poskytnutie spracúvaných údajov zo strany partnera je dobrovoľné (avšak bez poskytnutia určitých údajov nebude zmluva uzatvorená a v niektorých prípadoch sú následne niektoré údaje vyžadované zákonom, najmä predpisy o účtovníctve).

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme spracovávať iba ak ho sami dobrovoľne na zmluve uvediete alebo to bude vyžadovať právny predpis (ak to nie je stanovené výslovne právnym predpisom, naša spoločnosť netrvá na tom, aby ste Vaše rodné číslo na zmluvy uvádzali, radšej ho teda do zmlúv neuvádzajte).

V prípade, že partner – fyzická osoba poskytne spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava na základe alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla v zmysle § 5písm. a) Zákona s tým, aby spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava toto jeho rodné číslo využívala na účely evidencie zmlúv, poskytnutých plnení a ochranu práv spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, aby ho na tento účel archivovala, spracovávala a užívala. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplývajú z príslušných právnych predpisov alebo na iné účely, iba ak by bolo výslovne ustanovené inak.

Prenos osobných údajov iným osobám (príjemcovia osobných údajov)

Nie všetky spracovania osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama.

Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľa osobných údajov. Snažíme sa vyberať iba takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní. Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám iba v prípadoch, keď jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom partnera.

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom či iným príjemcom – dodávateľom externých služieb (obvykle  programátorské či iné podporné technické služby, dodávatelia počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb), prevádzkovateľom (záložných) serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných služieb.

Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracovávajú za účelom poskytovania poradenských služieb či osobám tvoriacim so spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava koncern AGROFERT. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené taktiež spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok či iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok.

Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na porušenie môžu byť osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej správy.

Prenos osobných údajov do cudziny

Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje prenos osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že Vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať.

S ohľadom na zvyčajne v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo o najviac systémy využívajúce servery nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takom prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield.

Ak by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade nutnosti o tom vhodným spôsobom informovať.

 

III. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NA KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH PARTNEROV SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

V rámci spracovania osobných údajov aktuálnych alebo potenciálnych zmluvných partnerov spracováva spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava aj údaje o ich kontaktných osobách (napr. ich štatutárnych orgánoch alebo zamestnancoch, ktorí so spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava spolupracujú, rokujú). V rámci týchto údajov sú obvykle spracovávané údaje o mene a priezvisku takýchto osôb, ich e-mailovej adrese, pracovnej pozícii, ich tel. číslo a prípadne zápisy zo schôdzí s nimi.

Tieto údaje sú spracovávané na rovnaké účely a v obdobnom rozsahu a s obdobnou dobou trvania ako údaje zmluvných partnerov. Jednotliví zamestnanci spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava si môžu viesť svoje vlastné zoznamy kontaktných osôb, napr. v rámci telefónnych adresárov či katalógov vizitiek. Telefónne čísla, s ktorými prebiehala komunikácia z firemných zariadení, sú ďalej tiež ukladané počas primeranej doby za účelom riadneho vyúčtovania telekomunikačných služieb, ochrany práv spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava a prípadného rozlíšenia medzi súkromnými a pracovnými hovormi.

Prístup k takýmto údajom majú však okrem administrátorov systému len zamestnanci, z ktorých zariadení komunikácia prebiehala.

IV. POUČENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV NÁVŠTEVNÍKOV WEBOVÝCH STRÁNOK SPOLOČNOSTI AGROPODNIK A.S. TRNAVA

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava pre návštevníkov webovej stránky www.agptt.sk nájdete TU.

V. RIZIKÁ A ODPORÚČANÉ POSTUPY

Každé spracovanie osobných údajov so sebou nesie určité riziká. Tie môžu byť rôzne vzhľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsob ich spracovania. Nižšie uvádzame niektoré odporúčané postupy, ktoré Vám môžu pomôcť ochrániť Vaše dáta: Ak nám poskytujete Vaše údaje, vždy sa zamyslite nad tým, či je potrebné dané údaje poskytnúť. Najmä by ste mali starostlivo zvážiť poskytnutie údajov, ktoré sa týkajú vášho osobného života a jeho aspektov nesúvisiacich s účelmi, na ktoré ich poskytujete alebo údajov určených na zverejnenie. Ak máte pocit, že po Vás vyžadujeme príliš veľa údajov, kontaktujte nás, preveríme primeranosť našej požiadavky.

Pokiaľ nám poskytujete osobné údaje tretích osôb (Vašich rodinných príslušníkov či iných zamestnancov Vášho podniku a pod.), zamyslite sa nad tým, či je toto odovzdanie nutné a potrebné.

V prípade potreby si vyžiadajte súhlas takýchto tretích osôb.

Pokiaľ Vás niektorý z našich kolegov žiada o poskytnutie údajov, nebojte sa opýtať, či je to potrebné a či nie je možné dosiahnuť ciele spracovania aj bez týchto údajov.

Osoby mladšie ako 18 rokov sú zvlášť zraniteľné. Ak sa bude odovzdávanie údajov týkať týchto osôb, je nutné zvlášť starostlivo zvážiť všetky okolnosti. Zároveň je nutné zvážiť, či na poskytnutie takýchto údajov nie je treba súhlas týchto osôb alebo ich zákonných zástupcov (napr. rodičov).

Ak ste osobou mladšou ako 18 rokov, v prípade, keď máte pochybnosti o tom, či ste schopný sa správne rozhodnúť, prediskutujte celú záležitosť so svojim rodičom či nás zvlášť kontaktujte. Pokiaľ sa budete prihlasovať prostredníctvom hesla, použite vždy unikátne silné heslo, ktoré nebudete využívať pre iné zariadenia a prístupy.

Vaše heslo nikomu neprezrádzajte či nesprístupňujte, ani našim zamestnancom. Oznámenie Vášho hesla od Vás nikdy nebudeme vyžadovať, dajte si preto pozor najmä na rôzne e-mailové výzvy k oznámeniu hesiel, hoci by boli podpísané pod hlavičkou spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava.

V týchto prípadoch pôjde pravdepodobne o podvrhy na účely vylákania a následného zneužitia hesla. Pokiaľ nám posielate dôverné údaje, snažte sa využiť bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovaním súboru spojeným so šifrovaním a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom. Pokiaľ budete mať pocit, že zo strany našej spoločnosti nie sú plnené všetky povinnosti, došlo k neoprávnenému úniku dát, alebo že sa niekto vydáva neoprávnene za nášho spolupracovníka, oznámte nám to prosím čo najskôr a to buď elektronicky na našu e-mailovú adresu oou@agptt.sk, alebo poštou na našu adresu Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava.

Snažíme sa vždy udržiavať toto poučenie aktuálne.

Preto čas od času budeme vykonávať úpravy týchto pravidiel. V prípade uskutočnenia podstatnejších úprav Vás budeme informovať zvlášť, napriek tomu nie je na škodu si občas znovu tieto pravidlá prečítať.

Ako nás môžete kontaktovať?

Pre prípadné pripomienky a otázky k ochrane osobných údajov a pre kontakt vo veci výkonu Vašich zákonných práv môžete použiť nasledovné kontakty: Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, e-mail: oou@agptt. Táto informácia o spracúvaní osobných údajov je platná a účinná ku dňu 25.5.2018. Aktuálne znenie tohto dokumentu je zverejnené na webových stránkach www.agptt.sk