Informácie pre dotknuté osoby Agropodnik a.s. Trnava

Informácie pre dotknuté osoby
Agropodnik a.s. Trnava

 

Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava Vám týmto ako dotknutej osobe v súlade s čl. 13 Nariadenia EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) “) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje nasledovné informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov:

 

Kto sa považuje za dotknutú osobu

Dotknutou osobou ste Vy – akcionári spoločnosti, členovia družstva v ktorých má spoločnosť majetkové podiely, majitelia družstevných podielnických listov v družstvách v ktorých má spoločnosť majetkovú účasť a/alebo je majiteľom družstevných podielnických listov, nakoľko naša spoločnosť spracúva Vaše bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého/prechodného bydliska, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo bankového účtu apod. na nižšie uvedené účely.

 

Údaje prevádzkovateľa:

Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 420 494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 119/T, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov je v zmysle GDPR prevádzkovateľom (ďalej len „prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre prípad otázok, podnetov, žiadostí týkajúcich sa osobných údajov: oou@agptt.sk

 

Účely spracúvania a právny základ:

Pri jednotlivých účeloch, na ktoré prevádzkovateľ, t.j. spoločnosť, spracúva Vaše osobné údaje rozlišuje, či ste akcionárom spoločnosti, členom družstva alebo majiteľom družstevných podielnických listov.

 

Ak ste akcionárom spoločnosti Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva za účelom vedenia evidencie jeho akcionárov, zvolávania Vás na valné zhromaždenie, plnenia si povinností a uplatňovania si práv, ktoré Vám z pozície akcionára, zo stanov spoločnosti a z právnych predpisov vyplývajú. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe plnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa ako aj na riadne plnenie zmluvného vzťahu, ktorého ste ako akcionár druhou zmluvnou stranou.

 

Ak ste členom družstva Vaše osobné údaje prevádzkovateľ spracúva za účelom vedenia evidencie jeho členov, plnenia si povinností a uplatňovania si práv, ktoré z členstva vyplývajú. Vaše osobné údaje sú spracúvané na základe plnenia si zákonných povinností prevádzkovateľa.

 

Ak ste majiteľom družstevných podielnických listov, či už ako člen družstva alebo nečlen družstva, Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom vedenia evidencie majiteľov družstevných podielnických listov ako aj plnenia si povinností a uplatňovania práv spojených s podielnickým listom v zmysle právnych predpisov a stanov družstva. Právnym základom takéhoto spracúvania je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú najmä zo zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, Obchodného zákonníka alebo zo zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov.

 

 

Kto môže byť príjemcom Vašich osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre vlastné potreby a plnenie si zmluvných a zákonných povinností. Okrem toho môže prevádzkovateľ poskytnúť Vaše osobné údaje svojim zmluvným partnerom, ktorí pre prevádzkovateľa zabezpečujú služby v oblasti účtovníctva, práva, auditu, či iných služieb.

 

Prevádzkovateľ neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo EÚ) ani do medzinárodných organizácií

 

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje Vašu identifikáciu tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania. Osobné údaje sú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a ak doba uchovávania nie je v právnom predpise priamo uvedená, osobné údaje bude prevádzkovateľ uchovávať po dobu plynutia premlčacej doby, ak právnym základom bude oprávnený záujem prevádzkovateľa (najmä v prípade uplatnenia právneho nároku). Osobné údaje budú zlikvidované, keď už nebudú potrebné na účely spracovania a po uplynutí nevyhnutnej doby na ich uchovávanie.

 

Vaše práva

Ak už prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 

  • Právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.

 

  • Právo na opravu osobných údajov – na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní Vaše neúplné osobné údaje.

 

  • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal Vaše osobné údaje, a prevádzkovateľ je povinný vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov /a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie/, (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

 

  • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

 

  • Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, vrátane namietania proti profilovaniu. Prevádzkovateľ nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

 

  • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

 

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.

Ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.

Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu: oou@agptt.sk alebo písomne na adresu spoločnosti.

 

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov u prevádzkovateľa, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov aj Vám.

 

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, v prípade ak prevádzkovateľ nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.

 

Prevádzkovateľ nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na Vás ako dotknutú osobu založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania).

 

 

 

V Trnave, dňa 25.05.2018