Informácia pre verejnosť v zmysle § 15 Zák. NR SR č. 128/2015 Z. z.

1.    Úvod

Táto informácia je vypracovaná v zmysle § 15 Zákona č. 128/2016 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

2.    Údaje o podniku a prevádzkovateľovi

2.1   Podnik

obchodné meno:          Agropodnik a.s. Trnava, Stredisko Senica – Čáčov,

sídlo:                            Senica – Čáčov, Športová č. 5275/41, 905 01 Senica – Čáčov,

 

2.2   Prevádzkovateľ

obchodné meno:          Agropodnik a. s. Trnava

sídlo:                            Trnava, Chovateľská č. 2, 917 01 Trnava

3.    Informácia o zaradení podniku

Na základe kategorizácie podnikov v zmysle § 3 zákona sa podnik zakategorizoval do kategórie „A“, nakoľko množstvá nebezpečných látok (ďalej len NL) presiahli prahové hodnoty v zmysle prílohy zákona. Prevádzkovateľ na základe výsledkov kategorizácie zaslal v zmysle § 5 zákona Okresnému úradu v sídle kraja (Trnava) písomné oznámenie o zaradení podniku (07/2018).

4.    Informácia o súčasnej činnosti podniku

Hlavnou činnosťou spoločnosti je komplexná ponuka tovarov, služieb, činností a prác zameraných na predaj prostriedkov na ochranu rastlín (poľnohospodárskej chémie), nákup a predaj rastlinných komodít (obilnín a olejnín), predaj kŕmnych surovín (sójové a repkové šroty) a poskytovanie služieb skladov (úprava, sušenie, čistenie, ošetrovanie a skladovanie rastlinných komodít).

Spoločnosť prevádzkuje:

1/ Sklad prípravkov na ochranu rastlín, ktorý slúži na skladovanie agrochemikálií určených na ochranu rastlín a tiež na ich hnojenie a prihnojovanie (priemyselné hnojivá a pesticídy), ktoré sú  v ich kartách bezpečnostných údajov (ďalej len „KBÚ“) charakterizované ako nehorľavé. Sú dovážané priamo od výrobcu, alebo dovozcu (sprostredkovateľa) v originálnych expedičných obaloch s uložením paletovým systémom, ale aj ako IBC kontajnery. Tieto prípravky sú po dovoze skladované v oboch skladových priestoroch  aj v regáloch, ale hlavne na podlahe na paletách.

2/ Sklad horľavých kvapalín, kde sa môžu skladovať horľavé kvapaliny všetkých tried nebezpečnosti v množstve viac ako 100m3. Horľavé kvapaliny sa skladujú v IBC kontajneroch alebo menších originálnych prepravných obaloch.

 

Skladovanie kvapalných priemyselných hnojív v skladových priestoroch sa realizuje  v originálnych obaloch pre maloobchod (plastové kanistre 10, 20 – 50 l) ale aj v IBC kontajneroch o objeme 1000 l. Tuhé priemyselné hnojivá typu ES (granulované hnojivá) môžu byť skladované v príslušných skladových priestoroch  v 20 kg PE vreciach, alebo 500 kg big bagoch.

Na Stredisku Senica – Čáčov nie sú realizované s pesticídmi a ani s priemyselnými hnojivami také činnosti a manipulácie, pri ktorých by sa miešali alebo prelievali tieto tovary priamo v skladových priestoroch alebo na manipulačnej ploche, t. j. nie je povolené otváranie originálnych obalov (fliaš, kanistrov alebo IBC kontajnerov), v ktorých sa tieto chemické látky a prípravky nachádzajú.

 

5.    Informácia o nebezpečných látkach prítomných v podniku

V areáli podniku Agropodnik a. s. Trnava, Stredisko Senica – Čáčov sa nachádzajú nebezpečné chemické látky a prípravky (ďalej len „NL“), ktoré boli v zmysle požiadaviek zákona č. 128/2015 Z. z. zohľadnené v Oznámení o zaradení podniku.  Jedná sa o NL charakterizované ako priemyselné hnojivá a pesticídy, resp. prípravky na ochranu rastlín pod rôznymi obchodnými názvami.

 

Zoznam nebezpečných látok, ktoré sa skladujú v stredisku:

p. č. Názov nebezpečnej látky CAS/EC Klasifikácia nebezpečnej látky podľa nariadenia č. 1272/2008 Fyzikálne vlastnosti alebo fyzikálna forma4)
Kód triedy a kategórie nebezpečnosti1) Kód  výstražných upozornení
1. Látky nebezpečné pre zdravie v kategórii 1, všetky spôsoby expozície v registri nie je uvedené Trieda „H“ Nebezpečnosť pre zdravie, H1: Akútna toxicita, kategória 1, všetky spôsoby expozície H330 kvapalina; tuhé
2 Látky nebezpečné pre zdravie v kategórii 3, spôsoby expozície – inhalačne v registri nie je uvedené Trieda „H2“ Akútna toxicita, kategória 3, spôsob expozície – inhalačne H331 kvapalina; tuhé
3 Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b v registri nie je uvedené Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvo, P5c Horľavé kvapaliny H225 kvapalina
4 Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b v registri nie je uvedené Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvo, P5c Horľavé kvapaliny H226 kvapalina
5 Látky nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 v registri nie je uvedené Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvo, P5c Horľavé kvapaliny H227 kvapalina; tuhé
6 Látky nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 v registri nie je uvedené Trieda „E“ Nebezpečnosť pre životné prostredie; E1 Nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 H400 kvapalina; tuhé
7 Látky nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 v registri nie je uvedené Trieda „E“ Nebezpečnosť pre životné prostredie; E1 Nebezpečné pre vodné prostredie v akútnej kategórii 1 alebo chronickej kategórii 1 H410 kvapalina; tuhé
8 Látky nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2 v registri nie je uvedené Trieda „E“ Nebezpečnosť pre životné prostredie; E2 Nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2 H411 kvapalina; tuhé
9 Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1 v registri nie je uvedené Trieda „O“ Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí; O2 Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny, kategória 1 H260 kvapalina; tuhé
10 Látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029 v registri nie je uvedené Trieda „O“ Osobitné pravidlá označovania a balenia určitých látok a zmesí; O3 Látky alebo zmesi s výstražným upozornením EUH029 EUH029 kvapalina; tuhé

 

6.    Všeobecné informácie o spôsobe varovania verejnosti, ktorá môže byť dotknutá ZPH, o jej vhodnom správaní, ak ide o ZPH alebo odkaz na miesto, kde sú tieto informácie dostupné elektronicky

Skladovacie zariadenie podniku je umiestnené v oplotenom a zabezpečenom areáli dostatočne ďaleko od obytnej zóny a v zmysle výpočtov individuálneho a spoločenského rizika neohrozuje obyvateľstvo. Preto nie je vybudovaný osobitný spôsob varovania. Záchranné zložky budú vyrozumené a priebežne informované telefonicky. Priestor možného ohrozenia účinkami havárie bude regulovaný príslušníkmi IZS. V záujme vlastnej bezpečnosti sú všetky osoby, v prípade vzniku ZPH povinné riadiť sa pokynmi príslušníkov IZS (hasiči, polícia atď.).

 

7.    Dátum poslednej kontroly podniku

V podniku nebola zatiaľ vykonaná kontrola podľa § 24 zákona.

 

8.    Údaje o tom, kde možno získať podrobnejšie informácie v súlade s § 15 ods. 8 a 9, vrátane odkazu na informačný systém prevencie ZPH

Údaje o nebezpečných látkach a dokumentácii PZPH sú dostupné u prevádzkovateľa a na Okresnom úrade v sídle kraja. Ďalším zdrojom informácii je webové sídlo prevádzkovateľa:

Doplniť web adresu prevádzkovateľa:

https://www.agptt.sk/o-spolocnosti/

 

alebo enviroportal.sk:

http://charon.sazp.sk/SevesoPublic/PodnikDetail.aspx?Id_podnik=278