Pravidlá OOU v spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava

Pravidlá ochrany osobných údajov v spoločnosti
Agropodnik a.s. Trnava

Vážení návštevníci webovej stránky www.agptt.sk,

ochrana vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť jednou z hlavných priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava zhromažďuje prostredníctvom tejto webovej stránky alebo súvisiacich komunikačných kanálov, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informujú vás o vašich právach a ako spoločnosť tieto údaje chráni.

Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava zhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej webovej lokality, pri využití zákazníckej linky alebo keď komunikujete so spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava ako uchádzač o zamestnanie, zákazník spoločnosti, dodávateľ alebo obchodný partner.

Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov

Na účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby – návštevníci webstránok spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, uchádzači o zamestnanie a ďalšie fyzické osoby, ktoré spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava poskytnú svoje osobné údaje.

Údaje prevádzkovateľa:
Spoločnosť Agropodnik a.s. Trnava so sídlom Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 420 494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 119/T, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľom.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete TU

Účely spracúvania a právny základ:
Pri účeloch spracúvania vašich osobných údajov rozlišujeme, či ide o údaje poskytnuté v prípade, ak chcete byť informovaní o záležitostiach týkajúcich sa činnosti spoločnosti alebo či ide o údaje, ktoré poskytnete v životopise, ak máte záujem pracovať v spoločnosti.

Osobné údaje – vaša e-mailová adresa je poskytnutá pre prípad, ak chcete byť informovaní o záležitostiach týkajúcich sa činnosti spoločnosti. Právnym základom tohto spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré predstavujú komunikáciu so zákazníkmi, potenciálnymi zákazníkmi, obchodnými partnermi.

Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, vodičské oprávnenia, ktoré zašlete na našu e-mailovú adresu: agp@agptt.sk sa spracúvajú za účelom výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor. Právnym základom spracúvania takýchto osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti, ktorým je prijatie kvalifikovaných zamestnancov na príslušné pracovné pozície.

Vyššie uvedené osobné údaje nie sú poskytované iným príjemcom a spoločnosť ich neprenáša do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.

Doba uchovávania údajov
Spoločnosť uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, zasielanie vami vyžiadaných odpovedí a aktualít alebo ako to vyžadujú jednotlivé právne predpisy.
Vaša e-mailová adresa (ako osobný údaj) bude spoločnosťou uchovávaná po dobu zasielania vami požadovaných informácií o záležitostiach týkajúcich sa činnosti spoločnosti ako sú informácie napríklad o produktových novinkách. E-mailová adresa sa nearchivuje ani neeviduje – spoločnosť ju po vybavení vymaže zo svojich databáz.
Osobné údaje uvedené v životopise spoločnosť neuchováva ak pre uchádzača nenájde vhodné pracovné miesto – vymaže ho zo svojich databáz.

Vaše práva
Ak už spoločnosť spracúva vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:

 Právo požadovať od spoločnosti prístup k vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.

 Právo na opravu osobných údajov – na základe vašej žiadosti spoločnosť bez zbytočného odkladu opraví vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.

 Právo na vymazanie vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala vaše osobné údaje, a spoločnosť je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, (iv) vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.

 Právo na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) spoločnosť už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

 Právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť nebude ďalej spracúvať vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.
Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.
Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky, zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu: oou@agptt.sk.
Na uvedenú adresu môžete zaslať aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.

V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.

Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.

Ďalšie informácie
Poskytovanie vašich osobných údajov uvedených v zaslanom životopise uchádzača predstavuje požiadavku potrebnú na uzatvorenie (pracovnej) zmluvy. Tieto osobné údaje ste spoločnosti povinní poskytnúť, aby ste boli vybraní a oslovení ako vhodný kandidát na voľné pracovné miesto v spoločnosti. Ak spoločnosti neposkytnete požadované osobné údaje, nebudete môcť byť zaradení do výberového konania a nedôjde ani k založeniu pracovného pomeru.

Spoločnosť nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí týkajúcej sa dotknutej osoby bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, obchodného manažéra, či vedúceho určitého úseku.

Spoločnosť dodržiava pri spracúvaní osobných údajov 6 základných zásad spracúvania osobných údajov a zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami. Zásadami spracúvania osobných údajov sú:
i. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti– osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
ii. zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;
iii. zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
iv. zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia;
v. zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
vi. zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

Ochrana vašich osobných údajov

Spoločnosť s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmeny, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch spoločnosti. Okrem iného spoločnosť kontroluje prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy, zabezpečené severy a niektoré typy údajov sú pseudonymizované alebo šifrované.

Táto informácia o spracovaní osobných údajov je platná a účinná ku dňu 25.5.2018.