Profil spoločnosti

Agropodnik a.s. Trnava je jednou z obchodných spoločností patriacich do zoskupenia koncernu AGROFERT. Prevažujúci charakter jej činností ju charakterizuje ako obchodnú spoločnosť, ktorá poskytuje komplexné služby farmárom v oblasti rastlinnej a živočíšnej výroby. Jej súčasná podoba nadväzuje na mnohoročnú tradíciu pôvodnej a podnikateľsky úspešnej spoločnosti rovnakého obchodného mena, ktorej obchodné aktivity boli prevažne založené na predaji priemyselných hnojív a súvisiacich služieb. Postupne bola činnosť pôvodnej spoločnosti rozšírená o ďalšie významné obchodné aktivity, ktorými sú predaj prostriedkov na ochranu rastlín (poľnohospodárskej chémie), nákup a predaj rastlinných komodít (obilnín a olejnín), predaj nafty a kŕmnych surovín (sójové a repkové šroty) a poskytovanie služieb skladov (sušenia, čistenia, ošetrovania a skladovania rastlinných komodít). Komplexnejšia ponuka tovarov a služieb poľnohospodárom významne posilňuje a zvýrazňuje postavenie našej spoločnosti v trnavskom regióne a v priľahlých regiónoch. Našou veľkou konkurenčnou výhodou je skutočnosť, že prevažujúci objem obchodného tovaru, predovšetkým priemyselných hnojív, chémie a osív nakupuje od sesterských spoločností v rámci koncernu AGROFERT, čo vytvára predpoklad pre poskytovanie zaujímavých a výhodných obchodných podmienok pri ich predaji poľnohospodárom. Podobne, prevažná časť poľnohospodárskej produkcie je využiteľná v podnikoch koncernu AGROFERT. Istota odbytu znamená v tomto prípade aj odstránenie finančných rizík z predaja nielen pre našu spoločnosť, ale aj pre našich dodávateľov.

Názov spoločnosti: Agropodnik a.s. Trnava
Sídlo: Chovateľská2, Trnava 917 01
IČO: 31 420 494
IČ pre DPH: SK2020391197
Zapísané v OR: OS Trnava, oddiel Sa, vložka 119/T

Podnikateľským heslom spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, ktorým sa verejne prezentuje, je „Spoločne k úspechu”. Toto heslo vyjadruje našu základnú podnikateľskú filozofiu, vyjadrujúcu neoddeliteľnosť a vzájomnú závislosť našich úspechov a úspechov spoločenstva poľnohospodárskych subjektov, s ktorými spolupracuje. Preto, trvalou snahou vrcholového manažmentu našej spoločnosti je vytváranie dlhodobých, perspektívnych a vzájomne výhodných obchodných vzťahov s jej obchodnými partnermi.