Cenník

Cenník služieb skladovania cudzích zásob rastlinných komodít

 

Platí od 01.09.2020

  1. Cenník je záväzný pre všetkých, ktorí jeho akceptáciu potvrdia svojim podpisom na príslušnom písomnom doklade Skladovateľa, resp. ktorí uložia tovar do skladov Skladovateľa. V prípadne odlišnej úpravy niektorých bodov, resp. cien, majú písomné dohody prednosť pred týmto Cenníkom.
  2. Cenník je neoddeliteľnou prílohou Zmluvy o skladovaní tovaru v prípade, ak sa Zmluvné strany dohodli, že tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
  3. Pod pojmom „tovar“ sa rozumie rastlinná komodita naskladnená do skladu Skladovateľa. Pod pojmom „služby skladovania“ sa rozumie skladovanie a manipulácia s tovarom uloženým na skladoch Skladovateľa za konkrétne obdobie, pojem „Iné služby“ zahŕňa služby sušenia, čistenia, plynovania pri naskladnení tovaru poskytované Skladovateľom a iné doplnkové služby. Za „náklady na dopravu tovaru“ sa považujú náklady Skladovateľa na prepravu dohodnutého množstva tovaru Ukladateľa za účelom jeho uloženia do skladu Skladovateľa. „Ukladateľom“ je vlastník tovaru, ktorý naskladní tovar do skladov Skladovateľa a tento tovar skladuje po určité dohodnuté obdobie, resp. je na takúto osobu prevedené vlastnícke právo v rámci skladu Skladovateľa.
  4. V prípade, ak Ukladateľ predá tovar Skladovateľovi do 30.6. druhého nasledujúceho kalendárneho roka po roku naskladnenia úrody z príslušného kalendárneho roka  – ak skladuje repku olejnú alebo hustosiate plodiny a do 30.9. druhého kalendárneho roka nasledujúceho po roku naskladnenia úrody z príslušného kalendárneho  roka – ak skladuje slnečnicu, kukuricu, hrach alebo sóju, nebude Skladovateľ Ukladateľovi fakturovať poplatok za služby skladovania a náklady na dopravu za tovar predaný Skladovateľovi za celé obdobie skladovania a poplatok za služby skladovania a náklady na dopravu budú zohľadnené v nákupnej cene v rámci kúpeného tovaru. V prípade, ak predá Ukladateľ Skladovateľovi tovar len v pomernej časti z celého skladovaného tovaru, Skladovateľ nebude fakturovať poplatok za služby skladovania a náklady na dopravu Ukladateľovi za tovar v časti, ktorú predal Skladovateľovi. Za časť tovaru nepredanú Skladovateľovi vzniká Skladovateľovi nárok na poplatok za služby skladovania, manipuláciu s tovarom a na náklady na dopravu podľa tohto Cenníka. Nárok Skladovateľa na odplatu za Iné služby nie je týmto bodom dotknutý.
  5. Ak budú Ukladateľovi poskytnuté Iné služby a Iné služby (doplnkové, na vyžiadanie) Skladovateľom, fakturujú sa tieto podľa tohto Cenníka, ak nebolo písomne dohodnuté inak. Iné služby sa fakturujú vždy ku koncu kalendárneho mesiaca v rozsahu, v ktorom boli Iné služby v danom kalendárnom mesiaci poskytnuté. Iné služby (doplnkové, na vyžiadanie) sa fakturujú po ich poskytnutí v lehote stanovenej príslušnými právnymi predpismi.
  6. Nárok na fakturáciu skladovania tovaru Ukladateľovi vzniká Skladovateľovi od 1. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar fyzicky naskladnený.
  7. Nárok na fakturáciu manipulácie s tovarom Ukladateľovi vzniká Skladovateľovi dňom fyzického prijatia tovaru na sklad Skladovateľa a fakturácia bude Skladovateľom uskutočnená ku dňu fyzického vyskladnenia tovaru Ukladateľom s výnimkou určenou v bode 4. tohto Cenníka.
  8. Nárok na fakturáciu nákladov za dopravu vzniká Ukladateľovi dňom fyzického prijatia tovaru na sklad Skladovateľa a fakturácia bude Skladovateľom uskutočnená ku dňu fyzického vyskladnenia tovaru Ukladateľom s výnimkami určenými v bode 4. a v bode 10. tohto Cenníka.
  9. Bod 6., bod 7. a bod 8. tohto cenníka sa nevzťahuje na skladovanie a manipuláciu s tovarom, ktorý je za účelom skŕmenia v živočíšnej výrobe vrátený Ukladateľovi, od ktorého bol tento tovar fyzicky naskladnený.
  10. Všetky podmienky podľa tohto Cenníka platia rovnako aj v prípade, ak Ukladateľ prevedie vlastnícke právo k tovaru v rámci skladu Skladovateľa na ďalšieho Ukladateľa (t.j. tovar nebude fyzicky vyskladnený a  opäť fyzicky naskladnený) s výnimkou fakturácie nákladov na dopravu, tieto náklady budú fakturované v tomto prípade Ukladateľovi, ktorý bol vlastníkom tovaru v čase vykonania dopravy a fakturácia bude uskutočnená Ukladateľovi ku dňu prevodu vlastníckeho práva na ďalšieho Ukladateľa.