Všeobecné obchodné podmienky – nákup

 

OBSAH

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA A DEFINÍCIE POJMOV, PARAMETRTE KVALITY TOVARU

II. ROZSAH POUŽITIA VOP

III. PREDMET KÚPY

IV. PREPRAVA, DODANIE a PREVZATIE TOVARU

V. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

VII. VYHLÁSENIA PREDÁVAJÚCEHO

VIII. TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

X. ZÁNIK ZMLUVY

XII. SANKCIE

XII. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ICH ZVEREJŇOVANIE

XIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA, DEFINÍCIE POJMOV, PARAMETRE KVALITY TOVARU

 

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom: Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 420 494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka č. 119/T (ďalej iba „VOP“) tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy (ďalej iba „Zmluva“), uzavretej medzi spoločnosťou Agropodnik a.s. Trnava, so sídlom: Chovateľská 2, 917 01 Trnava, IČO: 31 420 494, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka č. 119/T ako odberateľom/kupujúcim (ďalej iba „Kupujúci“) a dodávateľom/predávajúcim (ďalej iba ako „Predávajúci“), predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán, týkajúcich sa záväzku Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar v množstve a kvalite určenej v Zmluve, resp. týchto VOP a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru a záväzku Kupujúceho zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas dohodnutú kúpnu cenu za podmienok určených v Zmluve a týchto VOP.

1.2 Podpisom Zmluvy vyjadruje Predávajúci súhlas s VOP, to, že sa s VOP oboznámil, a že údaje uvedené v Zmluve sú pravdivé a úplné. VOP sú tiež dostupné v obchodných priestoroch Kupujúceho a na webovej stránke Kupujúceho www.agptt.sk.

1.3 „Zmluvnými stranami“ sa rozumejú Kupujúci a Predávajúci spoločne.

1.4  „Zmluva“ – Zmluvnými stranami podpísaný písomný dokument obsahujúci základné údaje týkajúce sa Tovaru, práva a povinnosti Zmluvných strán, dojednania, ktoré majú v prípade odlišnej úpravy prednosť pred týmito VOP, akceptáciu týchto VOP pre zmluvný vzťah, potvrdenie o oboznámení sa s VOP.

1.5 „Tovar“ – Tovarom sa rozumie druh rastlinnej komodity: pšenica potravinárska /pšenica kŕmna/pšenica tvrdá/raž potravinárska/raž kŕmna/ jačmeň sladovnícky/ jačmeň kŕmny/repka olejná/slnečnica/kukurica kŕmna, resp. iné komodity špecifikované v Zmluve.

1.6 „Akosť“, resp. „kvalita“ Tovaru dodaného Predávajúcim, musí dosahovať minimálne/maximálne prípustné parametre:

 

PŠENICA KŔMNA
Parameter  hodnota skúšanie  metodika
Vlhkosť (%) max. 14,0 každá dodávka STN ISO 712
Nečistoty (%) max. 1,0 každá dodávka STN 461011-6
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461200-2
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1250 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max. 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

JAČMEŇ SLADOVNÍCKY
Parameter hodnota skúšanie metodika
vlhkosť v % hmotnosti max. 14,0 každá dodávka STN ISO 712
číslo poklesu v s. (sekundách) min. 230 (do 230 sa považuje za jačmeň kŕmny) Každá dodávka STN EN ISO 3093, 461018
obsah bielkovín v sušine zrna min. 9,5 %, max.11,8 % každá dodávka STN461011-17
Podiel nad sitom 2,5mm min. 90% každá dodávka STN461100-5
Prepad pod sitom 2,2 mm max. 2,80% každá dodávka STN461100-5
Poškodené zrná mechanicky max. 2,00% každá dodávka STN461100-5
Poškodené zrná biologicky max. 2,00% každá dodávka STN461100-5
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461100-5
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutýý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1250 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max. 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

JAČMEŇ KŔMNY
Parameter hodnota skúšanie metodika
Vlhkosť (%) max. 14,0 každá dodávka STN ISO 712
Prímesi (%) max. 6,0 každá dodávka STN 461011-6
Nečistoty (%) max 1,0 každá dodávka STN 461011-6, 

STN EN15587

Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461200-3
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1250 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

KUKURICA
Parameter hodnota skúšanie metodika
Vlhkosť  (%) max. 14,0 každá dodávka STN ISO 712
Prímesi (%) max. 10,0 každá dodávka STN 461011-6
Nečistoty (%) max. 1,0 každá dodávka STN 461011-6
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461200-6
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1750 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

RAŽ POTRAVINÁRSKA
Parameter hodnota trieda A                hodnota trieda B skúšanie metodika
vlhkosť v % hmotnosti max. 14,0                              max. 14,0 každá dodávka STN ISO 712
číslo poklesu v sekundách (s) min. 120                                min. 120 každá dodávka STN EN ISO 3039
objem.hmot.v g/l min. 730                                min. 700 každá dodávka STN 461011-5
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461100-4, STN461011-32, STN EN 15587
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1250 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max. 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

RAŽ KŔMNA
Parameter hodnota                                skúšanie metodika
Vlhkosť (%) max.              14,0 každá dodávka STN ISO 712
Nečistoty (%) max.              1,0 každá dodávka STN 461011-6
Prímesi max.              6,0 každá dodávka STN 461011-6
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461200-11
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1250 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max. 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

PŠENICA POTRAVINÁRSKA
Parameter hodnota  trieda:     E                A                 B                 skúšanie metodika
vlhkosť v % hmotnosti max.                        14,0            14,0          14,0 každá dodávka STN ISO 712
lepok v % sušine min.                         28                26             23 každá dodávka STN 461011-9
dusíkaté látky (%) min.                         13                12            10,5 každá dodávka STN 461011-17, STN 461012
číslo poklesu v s. (sekundách) min.                         220             220           220 každá dodávka STN EN ISO 3093
Zelenyho test v ml. min.                         40                30              22 každá dodávka STN ISO 5529
Objemová hmotnosť g/l min.                         790             770           750 každá dodávka STN 461011-5
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461100-2, STN EN15587
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max. 2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1250 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max. 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

PŠENICA TVRDÁ
Parameter hodnota       skúšanie metodika
vlhkosť v % hmotnosti max. 14,0 každá dodávka STN ISO 712, STN 461012
dusíkaté látky (%) min. 14,0 každá dodávka STN 461011, STN 461011-18
číslo poklesu v sekundách min. 250 každá dodávka STN EN ISO 3093
Sklovitosť (%) min. 85 každá dodávka STN EN 15585
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 461100-3, STN EN15587
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba nažltlá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2
Obsah mykotoxínov: max. hodnota metóda
Aflatoxín B1 max.2 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma aflatoxínov (B1+B2+G1+G2) max. 4 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Ochratoxín A max. 5 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Deoxynivalenol DON cieľ max. 1750 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Zearalenon ZEA cieľ max. 350 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Fumonizíny (FB1&FB2) cieľ max. 7 500 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan
Suma HT-2 + T-2 cieľ max. 200 ppb rýchlotesty REVEAL Q+AccuScan

SEMENO REPKY OLEJNEJ
Parameter hodnota                             skúšanie metodika
Vlhkosť (%) max. 8,0 každá dodávka STN EN ISO 665
Obsah tuku (%) min. 42,0 každá dodávka STN EN ISO 659
Obsah nečistôt (%) max. 2,0 každá dodávka STN EN ISO 658
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 462300-2, STN 462300-1
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba čierna, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2

SEMENO SLNEČNICE
Parameter hodnota                             skúšanie metodika
Vlhkosť  (%) max. 8,0 každá dodávka STN EN ISO 665
Obsah tuku (%) min. 44,0 každá dodávka STN EN ISO 659
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN 462300-6, STN 462300-1
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN 461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchlý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN 461011-2, bod 3
farba čierna, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN 461011-2, bod 1 a 2

SEMENO SÓJE
Parameter hodnota skúšanie metodika
Vlhkosť  (%) max. 12,0 každá dodávka STNISO665
Obsah tuku (%) min. 19,0 každá dodávka STN EN ISO659
Naklíčené semená (%) max. 3,0 každá dodávka
Nečistoty (%) max. 1,0 každá dodávka STN EN ISO658
Ostatné parametre musia byť splnené podľa STN462300-7
Zmyslové požiadavky: popis skúšanie metodika
škodcovia bez živých škodcov, roztočov, vo všetkých štádiách vývoja každá dodávka STN461011-3
vôňa bez cudzích pachov, nesmie obsahovať zatuchnutý, plesňový, hnilobný alebo kyslý zápach každá dodávka STN461011-2,bod 3
farba žltá, nesmie obsahovať zrná plesnivé, naplesnené a inak poškodené každá dodávka STN461011-2,bod 1,2

V prípade, ak je Tovarom podľa Zmluvy  druh komodity, ktorá nie je vyššie uvedená, kvaliatívne parametre musia dosahovať min./max. požiadavky podľa príslušnej STN, ak v Zmluve nie je dohodnuté inak.

1.7 V prípade, ak Tovar nespĺňa požadované kvalitatívne parametre dohodnuté v Zmluve, resp. určené týmito VOP, Kupujúci uskutoční po predchádzajúcej dohode s Predávajúcim v zmysle ustanovení týchto VOP potrebné úkony/služby k ich dosiahnutiu v súlade s nižšie uvedenými hodnotami, toleranciou a hodnotou určujúcou moment vzniku fakturácie:

 

Tovar Služba Parameter Základná hodnota v % Tolerancia do % Fakturácia služieb od % Suma za službu (EUR)
Repka olejná Sušenie Vlhkosť max. 8,0 8,9 9,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Pšenica kŕmna Sušenie Vlhkosť max.14,0 14,9 15,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Jačmeň kŕmny Sušenie Vlhkosť max. 14,0 14,9 15,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Kukurica Sušenie Vlhkosť max. 14,0 14,9 15,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Pšenica potravinárska Sušenie Vlhkosť max. 14,0 14,9 15,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Raž potravinárska Sušenie Vlhkosť max. 14,0 14,9 15,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Raž kŕmna Sušenie Vlhkosť max. 14,0 14,9 15,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Slnečnica čierna Sušenie Vlhkosť max. 8,0 8,9 9,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Slnečnica pásikavá Sušenie Vlhkosť max. 8,0 8,9 9,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Slnečnica 

high oleic

Sušenie Vlhkosť max. 8,0 8,9 9,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Sója Sušenie Vlhkosť max. 12,0 12,9 13, 0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Repka olejná Čistenie Nečistoty max. 2,0 2,9 3,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Pšenica kŕmna Čistenie Nečistoty max. 1,0 1,9 2,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Jačmeň sladovnícky Čistenie Celkový odpad max. 2,8 2,8 2,8 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Jačmeň sladovnícky Čistenie Podiel nad 

P.2,5 mm

min. 90,0 85 84,9 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Jačmeň kŕmny Čistenie Nečistoty max. 1,0 1,9 2,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Kukurica Čistenie Nečistoty max. 1,0 1,9 2,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Pšenica potravinárska Čistenie Nečistoty max. 0,0 0,9 1,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Raž potravinárska Čistenie Nečistoty max. 0,0 0,9 1,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Raž kŕmna Čistenie Nečistoty max. 1,0 1,9 2,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Slnečnica čierna Čistenie Nečistoty max. 2,0 2,9 3,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Slnečnica pásikavá Čistenie Nečistoty max. 2,0 2,9 3,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Slnečnica 

high oleic

Čistenie Nečistoty max. 2,0 2,9 3,0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka
Sója Čistenie Nečistoty max. 1,0 1,9 2, 0 Podľa zmluvy alebo aktuálne platného cenníka

 

1.8 „Ručná výdajka“ je na predpísanom tlačive ručne vypísaný a oboma Zmluvnými stranami podpísaný a potvrdený doklad o vydaní a prevzatí Tovaru.

1.9 „List kvality“ obsahuje na predtlačenom formulári ručne vypísané zistené výsledky kvalitatívnych parametrov Tovaru  z jednotlivých čiastkových dodávok Tovaru Predávajúceho. V prípade zistenia nevyhovujúcich kvalitatívnych parametrov  Tovaru sa tieto zistenia odsúhlasujú s Predávajúcim.

1.10 „Laboratórny list“ je súhrnným výstupným dokladom v ktorom sú zhrnuté konečné kvalitatívne parametre z listov kvality, je tlačený z účtovného systému Kupujúceho, tvorí podklad k fakturácii dodaného Tovaru a považuje sa za dôkaz preukázanej kvality dodaného Tovaru.

1.11 „Dispozičný pokyn je pokyn Kupujúceho oznámený Predávajúcemu (písomne, telefonicky, e-mailom, faxom, SMS správou a pod.) na časové a miestne usmernenie dodávky Tovaru, na základe ktorého sa uskutočňuje čiastočné alebo úplné plnenie dohodnuté Zmluvnými stranami. Tento pokyn je vydaný na základe požiadavky o úplné alebo čiastočné plnenie zo Zmluvy jednou zo Zmluvných strán.

1.12 „Odber vzoriek“ je akt odobratia alebo vytvorenia vzorky.

1.13 „Čiastková vzorka“ je množstvo rovnakého druhu Tovaru odobratého v tom istom čase z jednotlivého odberného miesta z každej dodávky Predávajúceho z celého prierezu dávky.

1.14 „Súhrnná vzorka, resp. zložená vzorka“ tvorí zoskupenie dvoch alebo viacerých čiastkových vzoriek získaných skúšobným odberom vzoriek (technickým zariadením: vzorkovačom) z celého prierezu dávky, zlúčených a zhomogenizovaných. Vytvára sa pri uzatváraní laboratórneho listu.

1.15 „Skúšobný odber vzoriek“ odber vzorky Tovaru  ktorou vykonáva Kupujúci kontrolu kvalitatívnych parametrov za účelom porovnania kvality dodávaného Tovaru vo vzťahu ku kvalite definovanej v Zmluve, resp. v týchto VOP a za účelom zistenia vád Tovaru, ktoré spôsobujú jeho nepoužiteľnosť alebo použitie s vyššími nákladmi Kupujúceho.

1.16 „Príjemka“ je písomný dokument vydaný Kupujúcim po dodaní Tovaru obsahujúci základné údaje týkajúce sa dodaného Tovaru (dátum, miesto, množstvo, druh a ďalšia špecifikácia Tovaru).

 

II. ROZSAH POUŽITIA VOP

 

2.1 Podpisom Zmluvy Predávajúci súhlasí s tým, že tieto VOP upravujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri kúpe Tovaru, s výnimkou prípadov, kedy je ich použitie, či už v celku alebo v časti vylúčené dohodou Zmluvných strán v rámci Zmluvy.

 

III. PREDMET KÚPY

 

3.1 Predmetom kúpy je Tovar v dohodnutej kvalite a v dohodnutom množstve, ktorý nemôže byť genetický upravený, musí mať zdokumentovaný a overiteľný pôvod od použitého osiva až po prechod vlastníckeho práva k Tovaru na Kupujúceho. Tovar musí spĺňať všetky nariadenia EÚ pre obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami a všetky podmienky dohodnuté podľa Zmluvy a týchto VOP.

3.2 Predávajúci podpisom Zmluvy vyhlasuje, že Tovar je v dobrej predajnej kvalite, bez vád a/alebo poškodenia a vo všetkých ohľadoch zodpovedá dojednaniu Zmluvných strán.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú (s výnimkou Čl. VIII. bodu 8.5):

– Vlastné prehlásenie prvovýrobcu ISCC EU (VZOR – príloha č. 1 týchto VOP) alebo certifikát podľa Čl. VIII., bodu 8.3

– Údaje o dodávateľovi biomasy – podľa pravidiel ISCC EU, GMP+/GTP (VZOR – príloha č. 2 týchto VOP)

 

IV. PREPRAVA, DODANIE A PREVZATIE TOVARU

 

4.1 Predávajúci dodá Tovar a Kupujúci Tovar prevezme v mieste dodania dohodnutom v Zmluve. Miesto dodania Tovaru je spravidla určené v Zmluve, s tým, že pokiaľ nie je dohodnuté inak, je miestom dodania sklad Kupujúceho, ktorý Kupujúci oznámi Predávajúcemu.

4.2 Predávajúci dodá Kupujúcemu na základe podmienok určených v Zmluve Tovar, ktorého druh je špecifikovaný Zmluve, a to v dohodnutej kvalite podľa Zmluvy, resp. podľa Čl. I bodu 1.6.  týchto VOP deklarovanej Predávajúcim.

4.3 Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar odovzdaním v mieste dodania Kupujúcemu alebo oprávnenému zástupcovi/zamestnancovi Kupujúceho v dohodnutom množstve, dobe dodania a v kvalite určenej v Zmluve, resp. týmito VOP.

4.4 Kupujúci oznámi Predávajúcemu Dispozičné pokyny na dodanie Tovaru s primeraným časovým predstihom pred termínom dodávky. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr deň pred dňom dohodnutým ako deň dodania Tovaru Kupujúceho informovať o predbežnej kvalite dodávaného Tovaru, najmä o kvalitatívnych parametroch ako vlhkosť, nečistoty, olejnatosť, resp. iných parametroch Tovaru, ktoré sú pre Kupujúceho dôležité z pohľadu organizácie a kumulácie konkrétnych dodávok. Kupujúci si vyhradzuje právo kumulovať a organizovať dodávky Tovaru od Predávajúceho spôsobom, ktorý je pre neho vyhovujúci vzhľadom na kapacitu čističiek, sušičiek a aktuálne voľných skladovacích priestorov na jednotlivých strediskách Kupujúceho.

4.5 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho  momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim. Predávajúci je povinný odovzdať Kupujúcemu doklady,  ktoré sa na Tovar vzťahujú a umožniť kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k Tovaru v súlade so Zmluvou a týmito VOP.

4.6 Dodacie podmienky sa dohodou Zmluvných strán v Zmluve určujú podľa INCOTERMS 2010.

4.7 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru od Predávajúceho. V prípade, ak Predávajúci odosiela Kupujúcemu Tovar prostredníctvom dopravcu, nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom odovzdania Tovaru od dopravcu Kupujúcemu.

4.8 V prípade, ak prepravu Tovaru zabezpečuje Kupujúci, Predávajúci sa zaväzuje skontrolovať:

 1. a) identifikačné údaje pristaveného dopravného prostriedku a totožnosť vodiča takéhoto dopravného prostriedku za účelom preverenia jeho oprávnenia zabezpečovať prepravu Tovaru pre Kupujúceho,
 2. b) úložný priestor pre Tovar za účelom overenia, že sa tam nenachádza žiaden iný druh Tovaru, ani žiadne iné produkty,
 3. c) čistotu dopravného prostriedku, spôsob zabezpečenia nemožnosti znehodnotenia Tovaru počas jeho prepravy do miesta dodania, najmä či dopravný prostriedok neprepravoval toxický, nebezpečný materiál, priemyselné hnojivá a podobne,
 4. d) riadne zakrytie prepravovaného Tovaru plachtou v prípade použitia nákladného motorového vozidla, prívesu, návesu,
 5. e) kontrolu tesnenia dopravného prostriedku, aby nevznikali straty počas prepravy,
 6. f) hmotnosť naloženého dopravného prostriedku, aby táto neprekračovala maximálnu prípustnú hmotnosť v súlade s legislatívou účinnou v mieste nakládky Tovaru, počas prepravy, až do miesta dodania Tovaru. Predávajúci sa zaväzuje v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov pri kontrole informovať Kupujúceho o týchto nedostatkoch pred tým, ako naloží Tovar na dopravný prostriedok a v prípade zistenia nedostatku zabezpečenia Tovaru počas prepravy a jeho zakrytia plachtou je povinný informovať Kupujúceho ihneď po zistení tohto nedostatku a ďalej postupovať podľa jeho pokynov. Predávajúci nie je oprávnený naložiť Tovar do dopravného prostriedku, vo vzťahu ku ktorému zistil nedostatky, ani nie je oprávnený odoslať Tovar na prepravu, ak zistil nedostatky jeho zabezpečenia, bez súhlasu Kupujúceho. V prípade, ak Predávajúci neoznámil Kupujúcemu nedostatky, zodpovedá Predávajúci za vady Tovaru.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak prepravu Tovaru zabezpečuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo Kupujúci a zavinením Predávajúceho dôjde k navýšeniu nákladov na prepravu Tovaru, je Kupujúci oprávnený požadovať od Predávajúceho úhradu sumy, o ktorú boli náklady na prepravu navýšené.

4.10 V prípade, ak prepravu Tovaru zabezpečuje Predávajúci, Predávajúci sa zaväzuje:

 1. a) na prepravu použiť dopravný prostriedok vhodný pre prepravu sypkých poľnohospodárskych komodít, s osvedčením o spôsobilosti dopravného prostriedku na prevoz sypkých poľnohospodárskych komodít a s osvedčením o hygienickej spôsobilosti; nesmie použiť dopravný prostriedok, ktorý prepravoval toxický, nebezpečný materiál, priemyselné hnojivá, a podobne,
 2. b) zabezpečiť, aby všetky dopravné prostriedky určené na prepravu Tovaru boli čisté, riadne zabezpečené a zabezpečujúce nemožnosť znehodnotenia Tovaru počas jeho prepravy do miesta dodania,
 3. c) prepravovať Tovar oddelene od akýchkoľvek iných komodít, produktov,
 4. d) viesť evidenciu dokladov preukazujúcich druh Tovaru, ktorý bol dopravným prostriedkom prepravovaný a evidenciu o vyčistení dopravného prostriedku a tieto na požiadanie predložiť Kupujúcemu,
 5. e) prepravovať v dopravnom prostriedku také množstvo Tovaru, aby hmotnosť naloženého dopravného prostriedku neprekračovala maximálnu prípustnú hmotnosť v súlade s legislatívou účinnou v mieste nakládky Tovaru, počas prepravy až do miesta dodania,
 6. f) zabezpečiť, aby dopravný prostriedok bol pravidelne čistený a dezinfikovaný a aby v prepravných kontajneroch, resp. v cisternových návesoch nezostali zvyšky a pachy z predchádzajúcej nakládky; záznamy o čistení a dezinfekcii dopravného prostriedku musia byť vedené v denníku dopravného prostriedku,
 7. g) zabezpečiť, aby vodič dopravného prostriedku na požiadanie predložil záznam o preprave posledných troch voľne ložených dodávok.

4.11 Váženie Tovaru prebieha na certifikovaných váhach jednotlivých stredísk Kupujúceho (Trnava, Piešťany, Senica, Gbely, Diakovce, Lehnice, Dunajská Streda, Dolný Štál a Čiližská Radvaň) a výsledná hmotnosť  z tohto váženia je považovaná a uznaná oboma Zmluvnými stranami ako finálna. V prípade, ak sa Kupujúci a Predávajúci dohodnú, váženie Tovaru môže byť uskutočnené aj na inom mieste a na inej certifikovanej váhe, ktorej doklad o certifikácii bude k dispozícii na nahliadnutie obom Zmluvným stranám ešte pred uskutočnením prvého váženia a počas každého ďalšieho váženia. Výstupom/Dôkazom z váženia Tovaru je písomný doklad: vážny lístok.

4.12 Predávajúci sa zaväzuje s každou dodávkou Tovaru dodať Kupujúcemu riadne vyplnenú ručnú výdajku, riadne vyplnený vážny lístok alebo v prípade importu riadne vyplnený medzinárodný nákladný list CMR. Každá ručná výdajka, vážny lístok alebo CMR od Predávajúceho musia obsahovať minimálne:

 • dátum nakládky
 • druh alebo inú špecifikáciu Tovaru
 • meno Predávajúceho
 • meno Kupujúceho
 • evidenčné číslo vozidla
 • hmotnosť (t.j. netto, tara, brutto)
 • meno a priezvisko vodiča, podpis vodiča
 • podpis osoby, ktorá výdajku, vážny lístok alebo CMR vystavila
 • pečiatku Predávajúceho
 • v prípade, že sa jedná o dodávku Tovaru v rámci systému ISCC EU a pod. systémov, musí byť na ručnej výdajke, vážnom lístku alebo CMR uvedená štandardná hodnota GHG, alebo hodnota na základe vlastného výpočtu alebo hodnota podľa NUTS2 z oblasti vypestovania komodity.

4.13 Kupujúci pri príjme Tovaru skontroluje všetky údaje podľa predchádzajúceho bodu. V prípade, že niektorý údaj chýba, Kupujúci neodkladne kontaktuje Predávajúceho s požiadavkou o doplnenie chýbajúcich údajov a Predávajúci sa zaväzuje neodkladne chýbajúce údaje oznámiť Kupujúcemu tak, aby dodávaný Tovar mohol byť čo najskôr prevzatý.

4.14 V prípade dodávky Tovaru mimo Dispozičných pokynov podľa bodu 4.4 tohto článku Kupujúci Tovar prevezme až po predchádzajúcom preverení totožnosti Tovaru u Predávajúceho a po odsúhlasení predmetnej dodávky Tovaru Predávajúcim.

4.15 Kupujúci pri príjme Tovaru skontroluje hmotnosť, t.j. porovná hmotnosť pri nakládke uvedenú na ručnej výdajke, vážnom lístku alebo CMR s hmotnosťou naváženou u Kupujúceho. V prípade zistenia odchýlky hmotnosti mimo povolenej tolerancie váhy, Kupujúci neodkladne o tejto skutočnosti informuje Predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že:

 1. a) ak Predávajúci súhlasí s hmotnosťou naváženou u Kupujúceho, táto sa uznáva a Kupujúci Tovar prevezme,
 2. b) ak Predávajúci nesúhlasí s hmotnosťou naváženou u Kupujúceho, zasiela sa dodávka Tovaru na preváženie na certifikovanej váhe, na ktorej sa Zmluvné strany dohodli a uzná sa hmotnosť navážená na tejto váhe. V tomto prípade náklady za preváženie Tovaru (vrátane dopravných nákladov) znáša Predávajúci, ak sa potvrdí hmotnosť navážená u Kupujúceho. Ak sa hmotnosť navážená u Kupujúceho nepotvrdí, náklady na preváženie Tovaru (vrátane dopravných nákladov) znáša Kupujúci.

4.16 Po príjme Tovaru Kupujúci, resp. poverený zástupca Kupujúceho doplní do vygenerovaného vážneho lístku hmotnosť prázdneho vozidla (hmotnosť tara), vážny lístok vytlačí, predloží na podpis vodičovi vozidla a potvrdí pečiatkou a podpisom. Jeden vážny lístok zostáva u Kupujúceho a jeden vážny lístok je odovzdaný Predávajúcemu.

 

V. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1 Kúpna cena za Tovar je stanovená dohodou Zmluvných strán a je uvedená v Zmluve.

5.2 Vzhľadom na vecnú povahu Tovaru, ktorým sú poľnohospodárske komodity sa ku kúpnej cene nebude účtovať daň z pridanej hodnoty, ibaže by platné právne predpisy stanovovali inak.

5.3 Kúpnu cenu Kupujúci uhradí bezhotovostným peňažným prevodom a/alebo formou započítania vzájomných pohľadávok                (v zmysle bodu 5.7 tohto čl. V. VOP) Predávajúcemu na základe vystavenej faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu. Neoddeliteľnou prílohou faktúry sú doklady potvrdzujúce dodanie a kvalitu Tovaru Kupujúcemu, t.j. Príjemka a Laboratórny list.

5.4 Splatnosť kúpnej ceny je dohodnutá v Zmluve. Ak nie je splatnosť dohodnutá v Zmluve, platí splatnosť uvedená na príslušnej faktúre, ktorá však nie je kratšia ako 14 dní od vystavenia faktúry.

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak je predmetom fakturácie popri kúpnej cene aj príslušná daň z pridanej hodnoty, táto daň z pridanej hodnoty je splatná dátumom splatnosti uvedeným (dohodnutým) v Zmluve, ak tento dátum splatnosti Zmluvné strany osobitne v Zmluve dohodli, inak sa postupuje rovnako ako v bode 5.4.

5.6 Faktúra môže byť nahradená Zmluvou v prípade, ak je Predávajúci fyzická osoba, ktorá podľa príslušných právnych predpisov nie je povinná vystaviť faktúru.

5.7 Predávajúci podpisom Zmluvy súhlasí a berie na vedomie, že v prípade, ak Kupujúci eviduje vo svojom účtovníctve pohľadávku voči Predávajúcemu, bez ohľadu na  to či už nastala splatnosť takejto pohľadávky (ďalej ako „Pohľadávka“), je Kupujúci oprávnený postupovať tým spôsobom, že jednostranne započíta kúpnu cenu s celou Pohľadávkou, ktorú eviduje voči Predávajúcemu, a to až do výšky, v ktorej sa ich vzájomné pohľadávky kryjú. Prípadný prevyšujúci rozdiel po vykonanom započtaní  v prospech Predávajúceho zaplatí Kupujúci bezhotovostným finančným prevodom podľa faktúry.

5.8 Predávajúci podpisom Zmluvy prehlasuje, že ak mu vznikne povinnosť odviesť DPH podľa platného zákona č. 222/2004  Z.Z. o DPH v znení neskorších predpisov a súvisiacich ustanovení, je si vedomý svojej povinnosti odviesť riadne DPH správcovi dane, a že v takomto prípade DPH  riadne, včas a v správnej výške z predmetného obchodu odvedie.

5.9 Predávajúci (ako poskytovateľ plnenia) podpisom Zmluvy bez výhrad súhlasí, že ak vzniknú na strane Kupujúceho akékoľvek pochybnosti o platení DPH vyčíslenej na daňovom doklade zo strany Predávajúceho v rámci daného obchodného vzťahu, je Kupujúci (ako príjemca plnenia) oprávnený príslušnú DPH nezaplatiť Predávajúcemu, ale odviesť ju priamo príslušnému správcovi dane namiesto Predávajúceho.

 

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 

6.1 Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar za podmienok uvedených v Zmluve a podľa týchto VOP.

6.2 Zmluvné strany môžu od plnenia dodávky Tovaru odstúpiť úplne alebo čiastočne v prípade, že plnenie sa stalo nemožným z dôvodov určených ako vyššia moc (vis maior) vymenovaných v tomto článku. Za vis maior sú považované občianske nepokoje, vzbury, vojny, štátne zásahy, epidémie, embargá, úradný zákaz obchodovať s určitými výrobkami, pričom Zmluvná strana, ktorá si uplatňuje zásah vis maior musí bezodkladne informovať písomne druhú Zmluvnú stranu, musí uviesť príčinu a pravdepodobný čas trvania oneskorenia alebo neplnenia a uviesť ako v skutočnosti minimalizuje účinky tohto oneskorenia, alebo neplnenia. Počas oneskorenia podľa tohto bodu môže Kupujúci podľa potreby nakúpiť Tovar od iného dodávateľa a podľa svojho rozhodnutia znížiť s ohľadom na tento nákup dohodnuté množstvo tovaru, ktoré má dodať Predávajúci, ktorý si uplatňoval vis maior.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade stavu epidémie, resp. pandémie sa Predávajúci nemôže dovolať nemožnosti splnenia svojich záväzkov, ibaže Predávajúci Kupujúcemu preukáže, že v dôsledku štátom prijatých opatrení a výslovného zákazu uloženého Predávajúcemu, resp. jeho subdodávateľom zo strany príslušných štátnych orgánov nemôže objektívne splniť svoje povinnosti ani za sťažených podmienok a/alebo s väčšími nákladmi a/alebo s pomocou (prostredníctvom) inej osoby a Predávajúci nemá inú možnosť na zabezpečenie splnenia jeho povinností a zároveň Predávajúci preukáže, že prijal a vykonal všetky potrebné opatrenia pre zamedzenie a/alebo odvrátenie dôsledkov stavu epidémie resp. pandémie majúce vplyv na jeho činnosti, ktoré sú predmetom plnenia tejto zmluvy, a tak sám  nespôsobil nemožnosť plnenia. Predávajúci sa nemôže dovolávať nemožnosti plnenia svojich povinnosti podľa prvej vety tohto bodu zmluvy, ak stav epidémie resp. pandémie bol vyhlásený, resp. ho bolo možné s prihliadnutím na všetky okolnosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy resp. v čase rokovania o zmluve a zmluvných podmienkach. Nemožnosť plnenia a dôvody podľa prvej vety tohto bodu zmluvy je Predávajúci povinný Kupujúcemu písomne oznámiť bezodkladne po tom, čo tieto skutočnosti zistil, najneskôr však do 5 kalendárnych dní. Spolu s oznámením Predávajúci predloží Kupujúcemu i všetky relevantné dokumenty preukazujúce nemožnosť plnenia podľa tohto bodu zmluvy. Za takéto dokumenty sa nepovažujú vyhlásenia poskytnuté Predávajúcim, či jeho subdodávateľmi. Predávajúci je povinný Kupujúceho informovať o predpokladanej dobe nemožnosti plnenia jeho povinností. V prípade, že bude Predávajúcemu znemožnené splnenie jeho povinností vyskytnutím sa okolností podľa tohto bodu zmluvy po dobu viac ako 4 mesiacov, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

6.4 Kupujúci poskytne Predávajúcemu maximálnu možnú súčinnosť, aby mohol byť Tovar za dohodnutých podmienok riadne dodaný a pri splnení podmienok uvedených v týchto VOP a v  Zmluve dohodnutý Tovar od Predávajúceho prevezme.

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky zákonné predpisy týkajúce sa nakladania s Tovarom.

6.6 Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, aby Predávajúci podľa svojho uváženia poistil pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúce z Kúpnej zmluvy a zaväzuje sa poskytnúť príslušnej poisťovni informácie potrebné pre poistenie pohľadávky, ktoré nie sú predmetom obchodného tajomstva alebo nie sú dôverného charakteru.

6.7 Kupujúci má právo po dohode s Predávajúcim zúčastniť sa pri odbere vzoriek v sklade Predávajúceho, určených na rozbor v akreditovanom laboratóriu a potvrdiť svojím podpisom na príslušnom písomnom doklade o odbere vzoriek, vystavenom akreditovaným laboratóriom, svoju prítomnosť a platnosť odberu vzoriek.

6.8 Kupujúci po dohode s Predávajúcim má právo náhodnej kontroly dodávanej šarže v skladoch Predávajúceho v nadväznosti na protokoly o skúškach z akreditovaného laboratória a na protokoly o odbere vzoriek.

6.9 Predávajúci sa zaväzuje pri skladovaní Tovaru, ktorý je určený na predaj Kupujúcemu udržiavať silá čisté, resp. vydezinfikované prostriedkami schválenými nariadeniami Európskeho Spoločenstva, mať zavedený program ničenia škodcov a tento riadne dodržiavať, z dôvodu zabránenia rozvoju mykotoxínov zabezpečiť, aby bol čas od žatvy Tovaru do jeho pozberového spracovania čo najkratší, nepoužívať toxické návnady vo vnútri skladovacích priestorov, pravidelne monitorovať Tovar v skladovacom priestore (prenikanie vody, stopy prítomnosti škodcov, teplotu, a pod.), každé ošetrenie vykonať len takými pesticídmi, ktoré sú povolené a v povolenom rozsahu, tieto postupy písomne zdokumentovať a kedykoľvek na vyžiadanie Kupujúceho mu ich bez výhrad predložiť.

 

VII. VYHLÁSENIA PREDÁVAJÚCEHO

 

7.1 Predávajúci prehlasuje, že dodržiava podmienky správnej poľnohospodárskej praxe a požiadaviek na udržateľnosť biomasy v podmienkach SR podľa smernice 2009/28/ES plnením podmienok Cross Compliance (v súlade s ISCC EU – International Sustainability et Carbon Certification), najmä plnením štandardu dobrého poľnohospodárskeho a environmentálneho stavu pôdy (GAEC) a povinných požiadaviek na hospodárenie (PPH). Predávajúci si je vedomý, že je povinný viesť evidenciu a archivovať prehlásenie o udržateľnosti od poľnohospodárov/prvovýroby po dobu 10 rokov. Na vyžiadanie je povinný toto prehlásenie predložiť a doložiť dohľadateľnosť produktu a podmienky jeho výroby.

7.2 Predávajúci podpisom Zmluvy vyhlasuje, že dodržuje podmienky Správnej výrobnej praxe (u prvovýrobcu), vrátane požiadaviek na dopravu (záznamy o min. troch predchádzajúcich nákladoch, zodpovedajúci spôsob čistenia) alebo je držiteľom plateného certifikátu GMP+, príp. kompatibilnej alternatívy (u iného dodávateľa okrem prvovýrobcu).

 • Predávajúci podpisom Zmluvy prehlasuje, že Tovar spĺňa limity nežiaducich látok uvedených v prílohe smernice Európskeho

parlamentu a rady 2002/32/ES o Nežiaducich látkach v krmivách pre zvieratá v platnom znení, prevzatou nariadením vlády Slovenskej republiky č. 438/2006 Z. z., o nežiaducich látkach a o iných ukazovateľoch bezpečnosti a použiteľnosti krmív v znení neskorších predpisov.

 • V prípade, že sa jedná o dodávku Tovaru v rámci systému GMP+ a podobných systémov, musí byť v zmluve alebo na ručnej

výdajke, vážnom lístku alebo CMR uvedené, že Tovar je v režime GMP+ alebo kompatibilných systémov, napr. vetou „Dodaný Tovar je zaistený podľa GMP+“.

7.5 Predávajúci vyhlasuje, že Tovar spĺňa požiadavky na kontaminanty v potravinách vyrobených na území Slovenskej republiky alebo dovezených z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie ani Dohody o európskom hospodárskom priestore a ich najvyššie prípustné množstvo podľa aktuálne platnej X. hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení jej príloh.

7.6 Predávajúci vyhlasuje, že Tovar spĺňa požiadavky na množstvá a druhy rezíduí prípravkov na ochranu rastlín, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a v potravinových surovinách alebo na povrchu potravín a potravinových surovín podľa aktuálne platnej XI. hlavy Potravinového kódexu Slovenskej republiky v znení jej príloh.

7.7 Predávajúci podpisom Zmluvy vyhlasuje, že na Tovare neviaznu žiadne práva tretích osôb a je výlučným vlastníkom Tovaru.

7.8 Predávajúci podpisom  Zmluvy prehlasuje, že neexistujú žiadne dohody, záväzky alebo nároky tretích osôb, ktoré by mohli mať akýkoľvek vplyv na predmet Zmluvy a že Kupujúceho informoval úplne a pravdivo o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa Tovaru. Predávajúci si je vedomý právnych následkov, ktoré môžu vzniknúť v prípade, že vyššie uvedené vyhlásenia (alebo ktorékoľvek z nich) sa ukážu v rozpore so skutočnosťou alebo ako neúplné.

7.9 Predávajúci vyhlasuje, že pred podpísaním tejto Zmluvy neuzatvoril žiadnu inú písomnú zmluvu alebo inú listinu, ktorou by Tovar odplatne alebo bezodplatne scudzil tretím osobám odlišným od Kupujúceho, alebo akýmkoľvek spôsobom zaťažil v prospech tretích osôb, zriadil k Tovaru v prospech tretích osôb záložné právo.

7.10 Predávajúci podpisom Zmluvy vyhlasuje, že:

– u neho, a v prípade, ak je fyzickou osobou, tak ani u osoby, v ktorej je Predávajúci štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom a v prípade, ak je Predávajúci právnickou osobou, tak u osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom Predávajúceho, ani u osoby, v ktorej je jeho štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu alebo spoločník štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom nenastal žiaden z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o DPH), ktorými sú, že nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie v zmysle § 3 zákona o DPH, opakovane v  kalendárnom  roku  nesplní  povinnosť  podať  daňové  priznanie  k  dani  z  pridanej  hodnoty,  opakovane v kalendárnom roku nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť na dani z pridanej hodnoty, opakovane nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese svojej prevádzkarne alebo opakovane porušuje povinnosti pri daňovej kontrole v zmysle zákona o DPH,

– v prípade, že sa vyhlásenie uvedené v  predchádzajúcej  vete  tohto  bodu  stane  nepravdivým,  nesprávnym  alebo  neúplným  (t.j.  v  prípade,  ak u ktorejkoľvek z osôb tam uvedených nastane ktorýkoľvek z dôvodov na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty), Predávajúci sa zaväzuje informovať Kupujúceho o takej skutočnosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o nej dozvedel,

jeho vyhlásenia obsiahnuté v tomto bode sú pravdivé, úplné a správne.

7.11 Predávajúci sa zaväzuje nahradiť Kupujúcemu náklady a škodu, ktorá mu vznikne v dôsledku spoľahnutia sa na pravdivosť, úplnosť a správnosť vyhlásení Predávajúceho obsiahnutých v bode 7.10 (sľub odškodnenia) a to najmä v prípade ak v dôsledku nepravdivosti, neúplnosti alebo nesprávnosti predmetných vyhlásení Kupujúci bude ručiť za daň podľa ust. § 69b zákona o DPH ako osoba povinná platiť daň správcovi dane v zmysle ust. § 69 ods. 14 písm. b) zákona o DPH.

7.12 Predávajúci sa zaväzuje kedykoľvek počas trvania Zmluvy na požiadanie Kupujúceho predložiť Kupujúcemu k nahliadnutiu výpis z obchodného registra nie starší ako 30 dní ku dňu predloženia.

 

VIII. TRVALÁ UDRŽATEĽNOSŤ

 

8.1. Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci je  držiteľom certifikátu  preukazujúceho plnenie kritérií trvalej udržateľnosti a obchoduje v systéme ISCC EU a preto sa Predávajúci zaväzuje splniť kritériá trvalej udržateľnosti podľa tohto článku, resp. uskutočniť všetky úkony s tým úzko spojené.

8.2. Predávajúci, ktorý je pestovateľom Tovaru, sa zaväzuje:

 1. doručiť Kupujúcemu pravdivo a úplne vyplnený Formulár „Vlastné prehlásenie prvovýrobcu ISCC EU“ (VZOR – príloha č. 1 týchto VOP), týkajúci sa dodržiavania základných princípov udržateľnosti biomasy, v ktorom tiež zároveň vyhlási, že sa riadi systémom krížového plnenia (tzv. cross compliance) a že disponuje potrebnou dokumentáciou, ktorá to preukazuje;
 2. predložiť potrebné údaje ku konkrétnemu Tovaru podľa aktuálnych požiadaviek k udržateľnosti biomasy a umožniť kontrolu požiadaviek na udržateľnú produkciu biomasy a správnej prevádzkovej praxe na mieste u prvovýrobcov, vrátane predloženia príslušných dokladov. Súčasťou kontroly je pravdivé a úplné vyplnenie dotazníka „Údaje o dodávateľovi biomasy – audit ISCC EU, GMP+/GTP“ (VZOR – príloha č. 2 týchto VOP);
 3. podrobiť sa auditu ohľadom splnenia podmienok trvalej udržateľnosti vykonávaného Kupujúcim a audítormi certifikačných orgánov;
 4. dodávať výlučne Tovar z vlastnej poľnohospodárskej výroby.

8.3. Predávajúci, ktorý nie je pestovateľom Tovaru sa zaväzuje, že v čase dodania Tovaru bude disponovať po celú dobu platnosti Kúpnej zmluvy platným, s ISCC EU kompatibilným certifikátom ohľadom splnenia kritérií trvalej udržateľnosti, ktorý predloží Kupujúcemu, vrátane jeho aktuálnych zmien.

8.4. Predávajúci sa zaväzuje archivovať všetky dokumenty potrebné k preukázaniu plnenia požiadaviek systémov trvalej udržateľnosti po dobu minimálne 10 rokov po zániku Zmluvy.

8.5 V prípade, ak Predávajúci nedisponuje certifikátom podľa bodu 8.3, Tovar nie je obchodovateľný v rámci systému ISCC EU a je považovaný za trvalo neudržateľnú komoditu.

 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A REKLAMÁCIA

 

9.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v kvalite podľa týchto VOP a v kvalite zodpovedajúcej všetkým zákonným požiadavkám, ak nie sú riadne podpísanou Zmluvou stanovené iné kvalitatívne parametre. V prípade existencie Zmluvy, v ktorej sú stanovené odlišné kvalitatívne podmienky dodávaného Tovaru, má Zmluva pri určovaní kvality prednosť pred týmito VOP.

9.2 Pred vyložením Tovaru v mieste dohodnutého dodania Tovaru Kupujúci vykoná kontrolu kvalitatívnych parametrov Tovaru za účelom porovnania kvality dodávaného Tovaru vo vzťahu ku kvalite definovanej v Zmluve, resp. v týchto VOP a za účelom zistenia vád Tovaru, ktoré spôsobujú jeho nepoužiteľnosť alebo použitie s vyššími nákladmi Kupujúceho (kontrola sa vykoná v príslušnom laboratóriu na stredisku Kupujúceho: Trnava, Piešťany, Senica, Gbely, Diakovce, Lehnice, Dunajská Streda, Dolný Štál a Čiližská Radvaň alebo prostredníctvom svojho zmluvného partnera). V prípade, že Tovar má vady podľa predchádzajúcej vety, Kupujúci je oprávnený takúto dodávku Tovaru odmietnuť a neprevziať.

9.3 V prípade, ak kvalitatívne parametre dodaného Tovaru nebudú vyhovovať požadovaným kritériám špecifikácie kvality podľa Zmluvy, resp. požadovaným kritériám špecifikácie kvality podľa týchto VOP, je Kupujúci oprávnený vykonať hmotnostné zrážky, prípadne cenové zrážky. Základné hodnoty Tovaru, miera tolerancie a určenie momentu  vzniku fakturácie služieb sú určené v Zmluve, resp. v Čl. I. bode  1.7 týchto VOP.

9.4 Pri preberaní Tovaru Kupujúci odoberie vzorku z každej dodávky Tovaru (čiastkovú vzorku), ktorá je určená pre laboratórny rozbor. Minimálna hmotnosť jednej vzorky je 1,2 kilogramu. Po vykonaní laboratórneho rozboru sa Kupujúci zaväzuje:

 1. v prípade zistenia vyhovujúcich kvalitatívnych parametrov Tovaru pri kontrole tento Tovar prevziať,
 2. v prípade zistenia nevyhovujúcich kvalitatívnych parametrov pri kontrole Tovaru vykonať opakovaný odber vzorky (tzv. kontra vzorky), ktorá je určená pre opakované laboratórne rozbory.

9.5 V prípade zistenia nevyhovujúcich kvalitatívnych parametrov pri kontrole kvality aj po vykonaní opakovaného laboratórneho rozboru z kontra vzorky, Kupujúci pred odmietnutím dodávky Tovaru neodkladne, ale najneskôr do 24 hodín od dodania Tovaru upozorní Predávajúceho na túto skutočnosť a Predávajúci je oprávnený skontrolovať kvalitatívne parametre Tovaru v mieste dodania Tovaru, najneskôr však v rozpätí 24 hodín od upozornenia Kupujúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak:

 1. Predávajúci súhlasí s výsledkami Kupujúceho ohľadom kvality Tovaru pred jeho vyložením a medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode o výške hmotnostnej zrážky alebo zľave z ceny z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek, Kupujúci má právo Tovar odmietnuť;
 2. Predávajúci súhlasí s výsledkami Kupujúceho ohľadom kvality Tovaru pred jeho vyložením, Tovar je použiteľný pre Kupujúceho a medzi zmluvnými stranami dôjde k dohode o zľave z ceny alebo k dohode o určení hmotnostnej zrážky podľa Zmluvy, resp. podľa Čl. I. bod 1.7 týchto VOP, Kupujúci dodávku Tovaru prevezme;
 3. Predávajúci nesúhlasí s výsledkami Kupujúceho ohľadom kvality Tovaru pred jeho vyložením a medzi Zmluvnými stranami nedôjde k dohode o výške hmotnostnej zrážky alebo zľave z ceny z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek Tovaru najneskôr do 24 hodín od oznámenia stanoviska Kupujúceho Predávajúcemu, Kupujúci odoberie zo spornej dodávky Tovaru za prítomnosti Predávajúceho, resp. jeho povereného zástupcu/zamestnanca vzorku Tovaru, z ktorej vykoná rozbor kvalitatívnych parametrov opäť, za prítomnosti Predávajúceho, resp. jeho povereného zástupcu/zamestnanca. Ak ani po takomto rozbore kvalitatívnych parametrov nedôjde k dohode o výške hmotnostnej zrážky alebo zľave z ceny Tovaru z dôvodu nesplnenia kvalitatívnych požiadaviek, rozdelí sa takáto vzorka na tri časti, pričom jedna časť je určená Kupujúcemu (archívna vzorka), jedna časť je určená Predávajúcemu a jedna časť je Kupujúcim odoslaná na testovanie v akreditovanom laboratóriu, na ktorom sa dohodli a s ktorým súhlasia obe Zmluvné strany. Následne sa po takomto rozdelení vzorky Kupujúci zaväzuje spísať za prítomnosti Predávajúceho, resp. jeho povereného zástupcu/zamestnanca „Reklamačný protokol“ (dostupný na všetkých strediskách Kupujúceho, resp. na stiahnutie na webovej stránke Kupujúceho www.agptt.sk), ktorý musí obsahovať minimálne:
  • meno a funkciu Predávajúceho, resp. jeho povereného zástupcu/zamestnanca
  • meno a funkciu Kupujúceho, resp. jeho povereného zástupcu/zamestnanca
  • druh reklamovaného Tovaru alebo inú špecifikáciu Tovaru
  • množstvo reklamovaného Tovaru
  • dátum dodávky Tovaru
  • číslo dodacieho listu (laboratórneho listu)
  • predmet reklamácie
  • výsledok rozboru (posudku) reklamovaného Tovaru
  • podpisy oboch Zmluvných strán, resp. ich oprávnených zástupcov/zamestnancov.

9.6 V prípade, ak sa Predávajúci odmietne zúčastniť na rokovaní o kvalitatívnych parametroch dodaného Tovaru podľa tohto článku, resp. sa nedostaví v dohodnutý termín na vykonávanie rozboru kvalitatívnych parametrov alebo rozdelenia vzorky, Kupujúci je oprávnený rozdeliť vzorku bez prítomnosti Predávajúceho a je povinný o tejto skutočnosti spísať protokol. Kupujúci každú vzorku riadne označí tak, aby bola jednoznačne identifikovateľná pre jej prípadné neskoršie použitie a uskladniť po dobu minimálne 1 mesiac odo dňa dodania Tovaru. Odobratím vzorky a vykonaním rozboru vzorky sa dodávka Tovaru nepovažuje za prevzatú Kupujúcim.

9.7 Výsledky získané akreditovaným laboratóriom v rámci reprodukovateľnosti konkrétnej metódy sú pre Zmluvné strany záväzné. Náklady na rozbor vzorky v akreditovanom laboratóriu znáša Zmluvná strana, ktorej výsledky sa rozborom nepotvrdili.

9.8 V prípade, že sa pri opakovanom rozbore vzorky ešte nevyloženého Tovaru alebo jeho rozbore v akreditovanom laboratóriu zistia vady podľa bodu 9.5 tohto článku, Predávajúci znáša všetky náklady spojené s kontrolou Tovaru pred jeho vyložením v mieste dodania, vrátane prípadných nákladov na prestoje dopravného prostriedku z dôvodu čakania na vyjadrenie Predávajúceho a náklady na výsledky vykonaných rozborov.

9.9  Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom množstve podľa Zmluvy s ohľadom na dohodnutú odchýlku.

9.10 V prípade, že Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar v množstve presahujúcom dohodnuté množstvo a Kupujúci prevyšujúce množstvo Tovaru neodmietne a prevezme ho, Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie takéhoto Tovaru môže Kupujúci posudzovať ako dodávku iného Tovaru, na ktorú sa budú vzťahovať podmienky osobitnej Zmluvy.

9.11 V prípade, že Predávajúci nedodá Kupujúcemu zmluvne dohodnutý Tovar:

 1. a) Kupujúci má nárok požadovať od Predávajúceho zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% z kúpnej ceny nedodaného Tovaru stanoveného podľa Zmluvy. Zmluvná pokuta je splatná v lehote 10 dní po doručení výzvy Kupujúceho na jej zaplatenie. Zmluvné strany prehlasujú, že dohodnutá zmluvná pokuta je primeraná hodnote a významu zabezpečovanej povinnosti a/alebo
 2. b) má Kupujúci nárok uplatniť si u Predávajúceho náhradu nákladov, ktoré Kupujúci rozumne vynaloží pri zabezpečovaní náhradného Tovaru od iného dodávateľa za kúpnu cenu v danom čase a mieste obvyklú a vyúčtovať Predávajúcemu rozdiel medzi kúpnou cenou Tovaru nakúpeného v náhradnom nákupe a kúpnou cenou, ktorú by Kupujúci zaplatil Predávajúcemu, pokiaľ by tento riadne plnil záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo
 3. c) má Kupujúci nárok na náhradu škody voči Predávajúcemu, ktorá mu vznikla v dôsledku nedodania Tovaru v dohodnutom druhu, množstve a kvalite a/alebo
 4. d) kupujúci má nárok od Zmluvy odstúpiť.

9.12 V prípade, že Predávajúci nedodá Kupujúcemu Tovar v dohodnutej kvalite, Kupujúci je oprávnený požadovať od Predávajúceho primeranú zľavu z kúpnej ceny.

9.13 Sankcie podľa bodov 9.11 a 9.12 si môže Kupujúci podľa svojho uváženia v prípade nedodania Tovaru v dohodnutom množstve a kvalite uplatniť jednotlivo, v rôznych kombináciách alebo všetky. Kupujúci pri uplatňovaní sankcií určuje závažnosť porušenej povinnosti a prihliada na zásady poctivého obchodného styku.

9.14 Kupujúci môže uplatnené sankcie podľa bodov 9.11 – 9.12 použiť na započítanie s akoukoľvek pohľadávkou Predávajúceho.

9.15 Nároky Kupujúceho z vád Tovaru sa nedotýkajú nároku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu.

9.16 V prípade ak Predávajúci, ktorý je zároveň pestovateľom tovaru v zmysle článku VIII. bodu 8.2 písm. d.) nemôže z dôvodu nedostatočnej úrody dodať Predávajúcemu dohodnutý Tovar z vlastnej poľnohospodárskej výroby, musí bezodkladne (najneskôr do 15 dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti môže najskôr preukázateľne dozvedieť) informovať písomne Kupujúceho a zároveň musí písomnými dokladmi preukázať príčinu nedodania tovaru z vlastnej poľnohospodárskej výroby, inak má Kupujúci nárok na uplatnenie postupu v zmysle bodu 9.11 tohto článku. Tovar nemôže byť pre splnenie dodávky bez súhlasu Kupujúceho dodaný od iného pestovateľa alebo dodávateľa. Po písomnom ohlásení je vo voľbe Kupujúceho, či podľa potreby:

 1. uplatní u Predávajúceho náhradu nákladov, ktoré Kupujúci rozumne vynaloží pri zabezpečovaní náhradného Tovaru od iného pestovateľa alebo dodávateľa za kúpnu cenu v danom čase a mieste obvyklú a vyúčtuje Predávajúcemu rozdiel medzi kúpnou cenou Tovaru nakúpeného v náhradnom nákupe a kúpnou cenou, ktorú by Kupujúci zaplatil Predávajúcemu, pokiaľ by tento riadne plnil záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a/alebo
 2. zníži podľa svojho rozhodnutia dohodnuté množstvo Tovaru o množstvo, ktoré nebude dodané a to formou dodatku s ktorým Predávajúci bez výhrad súhlasí a/alebo,
 3. bude požadovať splnenie zmluvy v plnom rozsahu a dodanie Tovaru odsúhlasí Kupujúcemu aj prostredníctvom iných pestovateľov alebo dodávateľov ktorých ponúkne Predávajúci s podmienkou, že Kupujúci je v tomto prípade oprávnený si za tento tovar určiť novú cenu, ktorá bude dohodnutá dodatkom ku zmluve.

9.17 Kupujúci si uplatní nároky u Predávajúceho v zmysle tohto článku formou písomnej výzvy adresovanej Predávajúcemu.

 

X. ZÁNIK ZMLUVY

 

10.1 Zmluva zaniká buď písomnou dohodou  Zmluvných  strán alebo odstúpením  od  Zmluvy podľa bodu 10.2 tohto článku.

10.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy a to v prípade, že:

 1. a) Predávajúci riadne nedodá kupujúcemu Tovar (Odstúpiť môže len Kupujúci);
 2. b) ak Kupujúci ani napriek predchádzajúcej písomnej výzve Predávajúceho nezaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar viac ako 60 dní po lehote splatnosti /ak zároveň nedošlo k jednostrannému započítaniu v zmysle čl. V. bod 5.7 týchto VOP (Odstúpiť môže len predávajúci);
 3. c) je odstúpenie od Zmluvy definované pri konkrétnom porušení ustanovenia Zmluvy, resp. v týchto VOP.

10.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu, v prípade, ak má dôvodné pochybnosti o pôvode Tovaru.

10.4 Odstúpenie od Zmluvy musí byť písomné  a  je  účinné dňom jeho odoslania formou doporučenej zásielky  druhej  Zmluvnej  strane.

 

XI. SANKCIE

 

11.1 Ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti, Predávajúci má nárok požadovať od Kupujúceho úroky z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

11.2 Všetky sankcie a iné nároky podľa Zmluvy a/alebo týchto VOP a/alebo príslušných právnych predpisov sú splatné do 10 dní od ich uplatnenia v písomnej forme u povinnej Zmluvnej strany.

11.3 Zmluvné strany podpisom Zmluvy výslovne súhlasia s tým, že dohodnuté zmluvné pokuty podľa tohto článku, t.j. ich právny dôvod aj výška, sú dohodnuté slobodne a vážne, pri dodržaní zásady zmluvnej voľnosti, sú v súlade s dobrými mravmi, so zásadami poctivého obchodného styku a s obchodnými zvyklosťami platnými v obchodnom odvetví podľa predmetu Zmluvy. Význam povinností zabezpečovaných zmluvnou pokutou je primeraný a zodpovedá dohodnutej výške zmluvnej pokuty. Zmluvným stranám nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť dojednania o týchto sankciách.

 

XII. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A ICH ZVEREJŇOVANIE

 

12.1 Všetky konkrétne informácie týkajúce sa Zmluvy, predovšetkým cien, postupov,  informácií o obchodoch a Tovare, počítačovej komunikácie Zmluvných strán, ktoré nie sú bežne dostupné alebo ktoré nie sú výslovne určené Zmluvnými stranami k ich publikovaniu, ako aj údajov o Zmluve, sú Zmluvnými stranami považované za  dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať utajenie dôverných informácii a/alebo obchodné tajomstvo, nevyužiť ho vo svoj alebo cudzí prospech, nevykonávať o ňom žiadnu reklamu  publicitu a neprezradiť ich tretej osobe, ktorá nie je viazaná povinnosťou mlčanlivosti stanovenou právnymi predpismi, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť, aby vyššie uvedené povinnosti vyplývajúce z dodržiavania dôvernosti informácií a obchodného tajomstva plnili aj ich zamestnanci. Povinnosti vyplývajúce z vyššie uvedeného zachovávania dôvernosti informácií a obchodného tajomstva sa obe Zmluvné strany zaväzujú plniť aj po zániku Zmluvy.

 

XIII. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

13.1 Zmluva sa uzatvára na dobu vymedzenú v Zmluve, ak nie je dohodnutá doba trvania Zmluvy,  tak trvá do úplného dodania  dohodnutého množstva Tovaru podľa Zmluvy.

13.2 Tieto VOP strácajú platnosť a účinnosť k dátumu nadobudnutia platnosti a účinnosti nových VOP. Zmluvný vzťah je vždy riadený aktuálne platnými a účinnými VOP v čase uzatvorenia Zmluvy.

13.3 Akékoľvek zmeny a dodatky k Zmluve sa vyžadujú v písomnej forme, podpísané  oboma  Zmluvnými stranami.

13.4 Vzťahy neupravené Zmluvou a VOP Kupujúceho sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb.  Obchodného zákonníka a  všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

13.5 Kupujúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto VOP je splnená aj písomným umiestnením na webovej stránke Kupujúceho na www.agptt.sk.

13.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú riešiť predovšetkým úsilím o zmier a dohodu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy budú riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike podľa platných slovenských právnych predpisov.

13.7 Ak sa niektoré ustanovenia Zmluvy alebo VOP stanú v dôsledku zmeny právnej úpravy neplatnými, nemá to za následok neplatnosť celej Zmluvy alebo VOP a Zmluvné strany nahradia tieto ustanovenia novými v čo najkratšej lehote.

13.8 Zmluva sa vyhotovuje v potrebnom počte rovnopisov, pre každú Zmluvnú stranu jedno vyhotovenie.

13.9 Zmluvné strany podpisom Zmluvy prehlasujú, že ich vôľa je slobodná a vážna, prejavy vôle sú určité a zrozumiteľné, že Zmluva nie je podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,  že sa s obsahom Zmluvy a s obsahom týchto VOP riadne oboznámili, že ich obsahom rozumejú, nemajú k nim výhrady ani ďalšie pripomienky a bezvýhradne s nimi súhlasia.

13.10 Zmluva má v prípade odlišnej úpravy vždy prednosť pred aktuálne platnými VOP.

13.11 Podpísaná faxová kópia Zmluvy a/alebo podpísaná kópia v elektronickej podobe (scan)  je akceptovaná Zmluvnými stranami a je rovnocenná s originálom.

 

Trnava, dňa 01.03.2020

 

  Všeobecné obchodné podmienky si môžete stiahnuť v PDF formáte TU.